Thông tư 264/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 264/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 264/2016/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 264/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 14/11/2016 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 264/2016/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Người nộp phí, lệ phí
 • Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí
 • Điều 4. Mức thu phí, lệ phí
 • Điều 5. Các trường hợp miễn hoặc giảm phí, lệ phí
 • Điều 6. Kê khai, nộp phí, lệ phí
 • Điều 7. Quản lý và sử dụng
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 8. Quyết toán thu, chi về phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO
 • PHỤ LỤC 2 BIỂU MỨC THU PHÍ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO
 • PHỤ LỤC 3 MẪU BIÊN LAI THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC 4 MẪU BÁO CÁO THU LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC 5 MẪU BÁO CÁO THU PHÍ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO THAM KHẢO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 264/2016/TT-BTC để xử lý: