Nghị định 45/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 45/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập kế hoạch Tài chính 05 năm và kế hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm Số hiệu: 45/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 21/04/2017 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị định 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập kế hoạch Tài chính 05 năm và kế hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Quan hệ giữa kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và dự ...
 • Chương II LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM
 • Điều 5. Đối tượng lập kế hoạch tài chính 05 năm
 • Điều 6. Căn cứ lập kế hoạch tài chính 05 năm
 • Điều 7. Yêu cầu lập kế hoạch tài chính 05 năm
 • Điều 8. Nội dung kế hoạch tài chính 05 năm
 • Điều 9. Trình tự lập kế hoạch tài chính 05 năm
 • Điều 10. Điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm
 • Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong lập kế hoạch tài chính 05 năm
 • Chương III LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM
 • Điều 12. Đối tượng lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
 • Điều 13. Căn cứ lập kế hoạch - tài chính ngân sách nhà nước 03 năm
 • Điều 14. Yêu cầu lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
 • Điều 15. Nội dung kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
 • Điều 16. Quy trình lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
 • Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước ...
 • Điều 18. Thời gian lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 21. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 45/2017/NĐ-CP để xử lý: