Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Số hiệu: 05/2016/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 15/09/2016 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU THẺ VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Quyết định này thay thế Quyết định ...
 • Điều 3 Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức của Kiểm toán ...
 • QUY ĐỊNH VỀ MẪU THẺ VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc chung
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Thẻ Kiểm toán viên nhà nước
 • Điều 5. Thẩm quyền, tiêu chuẩn, hình thức cấp thẻ
 • Điều 6. Các trường hợp không được xem xét đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại thẻ
 • Điều 7. Cấp mới, đổi thẻ
 • Điều 8. Cấp lại thẻ
 • Điều 9. Thu hồi, tạm đình chỉ sử dụng Thẻ
 • Điều 10. Quản lý và sử dụng thẻ
 • Điều 11. Chế độ sử dụng thẻ của Kiểm toán viên nhà nước
 • Điều 12. Kinh phí làm thẻ
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC 01 MẪU THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
 • PHỤ LỤC 02 MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
 • PHỤ LỤC 03 MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐỔI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
 • PHỤ LỤC 04 MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật