Thông tư 03/2018/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2018/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 03/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 03/2018/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường Ngày ban hành: 09/02/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 03/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II CÔNG BỐ ÁP DỤNG THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
 • Điều 3. Nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
 • Điều 4. Đối tượng áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
 • Chương III ĐÁNH GIÁ VIỆC ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
 • Điều 5. Hồ sơ làm căn cứ để đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
 • Điều 6. Trình tự đánh giá việc đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
 • Điều 7. Quy trình đánh giá việc đáp ứng và phân loại đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu ...
 • Điều 8. Xử lý kết quả đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
 • Chương IV ĐÁNH GIÁ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
 • Điều 9. Đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
 • Điều 10. Xử lý kết quả đánh giá định kỳ việc đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
 • Điều 11. Kiểm soát thay đổi
 • Điều 12. Đánh giá đột xuất, thanh tra, kiểm tra việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên ...
 • Chương V ĐOÀN ĐÁNH GIÁ VIỆC ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
 • Điều 13. Thành phần và tiêu chuẩn của thành viên Đoàn đánh giá
 • Điều 14. Trách nhiệm và quyền hạn của Đoàn đánh giá
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC
 • 1. Giới thiệu chung
 • 2. Phạm vi hướng dẫn của tài liệu
 • 3. Giải thích thuật ngữ
 • 4. Các nguyên tắc chung
 • 5. Quy định về phân phối thuốc
 • 6. Tổ chức và quản lý
 • 7. Nhân sự
 • 8. Hệ thống chất lượng
 • 9. Nhà xưởng, kho tàng và bảo quản
 • 10. Phương tiện vận chuyển và trang thiết bị
 • 11. Bao bì vận chuyển và ghi nhãn trên bao bì
 • 12. Gửi hàng/giao hàng và tiếp nhận
 • 13. Vận chuyển và thuốc trong quá trình vận chuyển
 • 14. Hồ sơ, tài liệu
 • 14.11. Phải có máy tính kết nối internet và thực hiện quản lý hoạt động phân phối thuốc bằng phần mềm ...
 • 15. Đóng gói lại và dán nhãn lại
 • 16. Khiếu nại
 • 17. Thu hồi
 • 18. Sản phẩm bị trả lại
 • 19. Thuốc giả
 • 20. Hoạt động theo hợp đồng
 • 21. Tự kiểm tra
 • PHỤ LỤC II THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
 • 1. Giới thiệu
 • 2. Quản lý chất lượng
 • 3. Tổ chức và nhân sự
 • 4. Khu vực bảo quản
 • 5. Mua sắm, kho bãi và bảo quản
 • 6. Thiết bị
 • 7. Hồ sơ, tài liệu
 • 8. Đóng gói lại và dán nhãn lại
 • 9. Khiếu nại
 • 10. Thu hồi
 • 11. Nguyên liệu bị trả lại
 • 12. Xử lý nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn
 • 13. Xuất kho và vận chuyển
 • 14. Hoạt động hợp đồng
 • PHỤ LỤC III PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ TỒN TẠI VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA CƠ SỞ PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
 • I. Phân loại mức độ tồn tại
 • II. Đánh giá mức độ đáp ứng GDP
 • PHỤ LỤC IV: BIỂU MẪU
 • Mẫu số 01/GDP: Đơn đăng ký đánh giá duy trì đáp ứng GDP
 • Mẫu số 02/GDP: Đơn đăng ký đánh giá đáp ứng GDP đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại ...
 • Mẫu số 03/GDP: Biên bản đánh giá GDP
 • Mẫu số 04/GDP: Phiếu tiếp nhận hồ sơ
 • Mẫu số 05/GDP: Hồ sơ tổng thể về cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
 • Mẫu số 06/GDP: Báo cáo thay đổi của cơ sở phân phối
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2018/TT-BYT để xử lý: