Quyết định 3755/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3755/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3755/2016/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 Số hiệu: 3755/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng Ngày ban hành: 28/09/2016 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 3755/2016/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ ...
 • Điều 2 Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2016 và thay thế Quy chế làm việc của Ủy ban ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế ...
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc của UBND tỉnh
 • Chương II PHẠM VI, TRÁCH NHIỆM, CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 3. Trách nhiệm và cách thức giải quyết công việc của UBND tỉnh
 • Điều 4. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch UBND tỉnh
 • Điều 5. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 • Điều 6. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
 • Điều 7. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của các Ủy viên UBND tỉnh
 • Điều 8. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Giám đốc sở
 • Điều 9. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chánh Văn phòng UBND tỉnh
 • Điều 10. Quan hệ phối hợp công tác của UBND tỉnh
 • Điều 11. Quan hệ công tác giữa các Giám đốc sở
 • Điều 12. Quan hệ công tác giữa Giám đốc sở với Chủ tịch UBND cấp huyện
 • Chương III CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 • Điều 13. Các loại Chương trình công tác
 • Điều 14. Trình tự xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh
 • Điều 15. Chuẩn bị các đề án trong chương trình công tác
 • Chương IV CÁCH THỨC, THỦ TỤC, TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ...
 • Điều 16. Cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Điều 17. Thủ tục gửi văn bản, hồ sơ giải quyết công việc
 • Điều 18. Tiếp nhận và hoàn chỉnh hồ sơ trình
 • Điều 19. Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả
 • Điều 20. Quy định về việc ký văn bản
 • Điều 21. Phát hành, công bố các văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
 • Điều 22. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
 • Chương V PHIÊN HỌP UBND TỈNH VÀ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH, CỦA CÁC SỞ VÀ UBND ...
 • Điều 23. Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 24. Chuẩn bị phiên họp UBND tỉnh
 • Điều 25. Thành phần dự phiên họp UBND tỉnh
 • Điều 26. Trình tự phiên họp UBND tỉnh
 • Điều 27. Biên bản và thông báo kết luận của Chủ tọa phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 28. Tổ chức các buổi họp, làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý công việc:
 • Điều 29. Tổ chức họp của các sở, UBND cấp huyện có mời Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự
 • Chương VI KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN VÀ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO
 • Điều 30. Nguyên tắc kiểm tra
 • Điều 31. Phạm vi kiểm tra
 • Điều 32. Phương thức kiểm tra
 • Điều 33. Báo cáo kết quả kiểm tra
 • Chương VII TIẾP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC
 • Điều 34. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp khách trong nước và nước ngoài.
 • Điều 35. Chế độ đi công tác
 • Chương VIII THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TỔ CHỨC TIẾP DÂN
 • Điều 36. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 • Điều 37. Trách nhiệm của Thành viên UBND tỉnh
 • Điều 38. Trách nhiệm của Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện
 • Điều 39. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra tỉnh
 • Điều 40. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng UBND tỉnh
 • Chương IX CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO
 • Điều 41. Công tác thông tin, báo cáo trong bộ máy hành chính nhà nước
 • Điều 42. Thông tin về hoạt động của chính quyền cho nhân dân
 • Điều 43. Truyền thông tin trên mạng tin học
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3755/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3755/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3755/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3755/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3755/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật