Nghị định 29/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 29/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 29/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Số hiệu: 29/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 20/03/2017 Lĩnh vực: Lao động, Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 29/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI
 • Điều 4. Điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
 • Điều 5. Điều kiện về giảng viên và huấn luyện viên
 • Điều 6. Điều kiện về chương trình đào tạo, huấn luyện
 • Điều 7. Cấp Giấy chứng nhận
 • Điều 8. Cấp lại Giấy chứng nhận
 • Điều 9. Đình chỉ hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải
 • Điều 10. Thu hồi Giấy chứng nhận
 • Điều 11. Đánh giá cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải
 • Chương III CẤP GIẤY XÁC NHẬN PHÙ HỢP VỀ TUYỂN DỤNG, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI
 • Điều 12. Các trường hợp cấp Giấy xác nhận
 • Điều 13. Thủ tục cấp Giấy xác nhận
 • Điều 14. Cấp lại Giấy xác nhận
 • Điều 15. Thu hồi Giấy xác nhận
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU CÁC VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN
 • Mẫu số 01 TỜ KHAI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI
 • Mẫu số 02 BÁO CÁO THUYẾT MINH CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI
 • Mẫu số 03 GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI
 • Mẫu số 04 TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN PHÙ HỢP VỀ TUYỂN DỤNG VÀ CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI
 • Mẫu số 05 GIẤY XÁC NHẬN PHÙ HỢP VỀ TUYỂN DỤNG VÀ CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 29/2017/NĐ-CP để xử lý: