Quyết định 69/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 69/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 69/2016/QĐ-UBND Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Số hiệu: 69/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình Ngày ban hành: 29/09/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 69/2016/QĐ-UBND Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, VÙNG THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mức thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc ...
 • Điều 2 Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính triển khai Quyết định này theo ...
 • Điều 3 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2016 và thực hiện kể từ năm học 2016 - 2017; ...
 • QUY ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, VÙNG THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH HỌC PHÍ
 • Điều 3. Nguyên tắc xác định học phí
 • Điều 4. Mức thu và vùng thu học phí
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
 • Điều 5. Đối tượng không phải đóng học phí
 • Điều 6. Đối tượng được miễn học phí
 • Điều 7. Đối tượng được giảm học phí
 • Điều 8. Không thu học phí có thời hạn
 • Điều 9. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập
 • Điều 10. Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
 • Điều 11. Phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
 • Chương IV QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ
 • Điều 12. Thu học phí
 • Điều 13. Sử dụng học phí
 • Điều 14. Quản lý tiền học phí và chế độ báo cáo
 • Điều 15. Công tác lập dự toán, phân bổ, quyết toán và nguồn kinh phí chi trả cấp bù học phí, hỗ trợ chi ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TRÊN ĐỊA ...
 • PHỤ LỤC II BẢNG PHÂN VÙNG THU HỌC PHÍ CÁC CẤP HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
 • PHỤ LỤC III ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC IV ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
 • PHỤ LỤC V ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC VI ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC VII ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC VIII GIẤY XÁC NHẬN
 • PHỤ LỤC IX DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC X TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC XI TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
 • PHỤ LỤC XII TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ KHỐI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG
 • PHỤ LỤC XIII TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG ...
 • PHỤ LỤC XIV TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 69/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 69/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 69/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 69/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 69/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật