Nghị quyết 05-NQ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 05-NQ/TW

Tiêu đề: Nghị quyết 05-NQ/TW năm 2016 về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 05-NQ/TW Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 01/11/2016 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 05-NQ/TW năm 2016 về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

 • NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
 • I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
 • II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG
 • 1- Quan điểm, định hướng đổi mới
 • 2- Một số mục tiêu cụ thể
 • III- MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LỚN
 • 1- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô
 • 2- Tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược
 • 3- Ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là khoa học - công nghệ hiện đại, coi ...
 • 4- Đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước và từng địa phương, ...
 • 5- Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam cả về số lượng, chất lượng, thực sự là một động lực ...
 • 6- Đổi mới cách thức thực hiện liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng; ...
 • 7- Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh
 • 8- Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước
 • IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 05-NQ/TW để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 05-NQ/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 05-NQ/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 05-NQ/TW

Đang cập nhật