Nghị định 40/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 40/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Số hiệu: 40/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 12/03/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Đối tượng kinh doanh theo phương thức đa cấp
 • Điều 5. Những hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
 • Chương II ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Điều 6. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 7. Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 8. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 11. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 12. Hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 13. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 14. Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 15. Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 16. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 17. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
 • Điều 18. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
 • Chương III QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 19. Hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
 • Điều 20. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
 • Điều 21. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
 • Điều 22. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
 • Điều 23. Thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
 • Điều 24. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
 • Điều 25. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
 • Điều 26. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp
 • Điều 27. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp
 • Chương IV QUẢN LÝ NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Điều 28. Điều kiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp
 • Điều 29. Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
 • Điều 30. Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
 • Điều 31. Chương trình đào tạo cơ bản
 • Điều 32. Đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp
 • Điều 33. Thẻ thành viên
 • Điều 34. Đào tạo viên
 • Điều 35. Đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
 • Điều 36. Hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
 • Điều 37. Hoạt động của cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
 • Điều 38. Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
 • Điều 39. Trình tự, thủ tục cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
 • Chương V HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Điều 40. Trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
 • Điều 41. Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp
 • Điều 42. Quy tắc hoạt động
 • Điều 43. Kế hoạch trả thưởng
 • Điều 44. Hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp
 • Điều 45. Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
 • Điều 46. Giao, nhận và gửi hàng hóa
 • Điều 47. Trả lại, mua lại hàng hóa
 • Điều 48. Hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác
 • Điều 49. Báo cáo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
 • Chương VI KÝ QUỸ
 • Điều 50. Tiền ký quỹ
 • Điều 51. Rút tiền ký quỹ
 • Điều 52. Hồ sơ, trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ
 • Điều 53. Xử lý khoản tiền đã ký quỹ
 • Chương VII TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP
 • Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • Điều 55. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ
 • Điều 56. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 57. Xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp
 • Điều 58. Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 59. Hiệu lực thi hành
 • Điều 60. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 61. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC Kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Mẫu số 02 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Mẫu số 04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Mẫu số 05 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Mẫu số 06 THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Mẫu số 07 ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG
 • Mẫu số 08 XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG
 • Mẫu số 09 ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG
 • Mẫu số 10 XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG
 • Mẫu số 11 THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG
 • Mẫu số 12 THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Mẫu số 13 BẢN CAM KẾT
 • Mẫu số 14 CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Mẫu số 15 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁN HÀNG ĐA CẤP
 • Mẫu số 16 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁN HÀNG ĐA CẤP PHÁT SINH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
 • Mẫu số 17 XÁC NHẬN KÝ QUỸ
 • Mẫu số 18 ĐƠN ĐỀ NGHỊ RÚT TIỀN KÝ QUỸ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 40/2018/NĐ-CP để xử lý: