Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 32/2016/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Số hiệu: 32/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Mai Văn Huỳnh Ngày ban hành: 16/09/2016 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 32/2016/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa ...
 • Điều 2 Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Tài sản nhà nước thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng
 • Điều 4. Nội dung phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
 • Chương II PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
 • Điều 5. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước
 • Điều 6. Thẩm quyền quyết định thuê tài sản
 • Điều 7. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản nhà nước
 • Điều 8. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản nhà nước
 • Điều 9. Thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước
 • Điều 10. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước
 • Điều 11. Thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản nhà nước
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 13. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
 • Điều 15. Xử lý vi phạm trong việc mua sắm trang bị, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
 • Điều 16. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 32/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật