Quyết định 40/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 40/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 40/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Số hiệu: 40/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Thị Thanh Trà Ngày ban hành: 04/11/2016 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 40/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
 • Điều 2. và thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ ...
 • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
 • Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chương II CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
 • Điều 3. Lãnh đạo Văn phòng
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức
 • Điều 5. Biên chế
 • Chương III CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 6. Chế độ làm việc
 • Điều 7. Mối quan hệ công tác
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 9: Trách nhiệm thi hành
 • Điều 10 Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc hoặc có văn bản hướng ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 40/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 40/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 40/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 40/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 40/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật