Quyết định 1085/QĐ-BCĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1085/QĐ-BCĐ

Tiêu đề: Quyết định 1085/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Số hiệu: 1085/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nông Văn Chí Ngày ban hành: 22/07/2016 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1085/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ: 81 ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ: 81/2014/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc
 • Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
 • Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
 • Điều 4. Nhiệm vụ của Trưởng ban Chỉ đạo
 • Điều 5. Phó Trưởng ban Thường trực
 • Điều 6. Các thành viên Ban Chỉ đạo
 • Điều 7. Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo
 • Điều 8. Phân công các ngành thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi việc thực hiện Quyết định số: 81/2014/QĐ ...
 • Chương III CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO
 • Điều 9. Chế độ làm việc
 • Điều 10. Chế độ báo cáo
 • Điều 11. Kinh phí hoạt động
 • Điều 12. Phương tiện làm việc
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ những nội dung của Quy chế này ...
 • Điều 14. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1085/QĐ-BCĐ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1085/QĐ-BCĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1085/QĐ-BCĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1085/QĐ-BCĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1085/QĐ-BCĐ

Đang cập nhật