Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Số hiệu: 32/2016/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 24/10/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý gồm:
 • Điều 4. Nguyên tắc và trách nhiệm trong việc quyết toán dự án hoàn thành
 • Điều 5. Quyết toán dự án đầu tư sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi ...
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 6. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán, kiểm toán và thẩm tra phê duyệt quyết toán
 • Điều 7. Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán
 • Điều 8. Yêu cầu của việc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
 • Điều 9. Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
 • Điều 10. Biểu mẫu báo cáo và hồ sơ trình duyệt quyết toán
 • Điều 11. Trình tự và nội dung thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
 • Điều 12. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập
 • Điều 13. Tổng hợp báo cáo quyết toán
 • Điều 14. Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu số: 01/QTDA PHIẾU THẨM TRA QUYẾT TOÁN
 • Mẫu số: 02/QTDA BIÊN BẢN THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
 • Mẫu số: 03/QTDA QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành…..
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT để xử lý: