Quyết định 2179/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2179/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2179/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài do tỉnh Khánh Hòa ban hành Số hiệu: 2179/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài Ngày ban hành: 27/07/2016 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 2179/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài do tỉnh Khánh Hòa ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC, NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2265/QĐ-UBND ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Y tế, Tài chính, Lao động - Thương ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC, NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 4. Hình thức phối hợp
 • Chương II NỘI DUNG PHỐI HỢP TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC, NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC ...
 • Điều 5. Phối hợp trong việc lập biên bản trẻ em bị bỏ rơi và tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi vào cơ sở nuôi ...
 • Điều 6. Phối hợp trong việc lập hồ sơ và danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế mà không phải là ...
 • Điều 7. Phối hợp trong việc lập hồ sơ và danh sách của trẻ em cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài ...
 • Điều 8. Phối hợp trong việc thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em Danh sách 1
 • Điều 9. Phối hợp trong việc giải quyết nuôi con nuôi trong nước theo Danh sách 1
 • Điều 10. Phối hợp trong việc xác minh hồ sơ của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi nước ngoài
 • Điều 11. Phối hợp trong việc xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài
 • Điều 12. Phối hợp trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài
 • Điều 13. Phối hợp trong việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài
 • Điều 14. Phối hợp trong việc quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, chi phí giải ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
 • Điều 16. Công an tỉnh
 • Điều 17. Sở Y tế
 • Điều 18. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở nuôi dưỡng và các cơ quan có ...
 • Điều 19. Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 20. Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 21. Kinh phí thực hiện
 • Điều 22. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2179/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2179/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2179/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2179/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2179/QĐ-UBND

Đang cập nhật