Thông tư 03/2007/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2007/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 03/2007/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam do Ngân Hàng Nhà Nước ban hành Số hiệu: 03/2007/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý Ngày ban hành: 05/06/2007 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 03/2007/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam do Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

 • Phần I QUY ĐỊNH CHUNG
 • I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • 1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định, áp dụng đối với chi nhánh ngân hàng nước ...
 • II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
 • 2. “Đại diện có thẩm quyền” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của ngân hàng nước ...
 • 3. “Người điều hành” bao gồm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng ...
 • 4. “Khai trương hoạt động” là việc bắt đầu tiến hành hoạt động ngân hàng; “ngày khai trương hoạt động ...
 • III. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MỞ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI; GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ ...
 • 5. Điều kiện cấp Giấy phép
 • 6. Hồ sơ xin cấp giấy phép
 • 7. Thủ tục, quy trình cấp phép, nội dung Giấy phép
 • IV. GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG
 • 8. Điều kiện để được gia hạn thời hạn hoạt động
 • 9. Hồ sơ xin gia hạn thời hạn hoạt động
 • 10. Thủ tục, quy trình gia hạn thời hạn hoạt động
 • V. LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP VÀ LỆ PHÍ GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG
 • 11. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy phép hoặc được chấp thuận gia hạn, ngân ...
 • 12. Mức lệ phí cấp Giấy phép và lệ phí gia hạn thời hạn hoạt động do Bộ Tài chính quy định. Số lệ phí ...
 • VI. ĐĂNG KÝ VÀ KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG
 • 13. Để tiến hành hoạt động, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn ...
 • 14. Chậm nhất 30 ngày trước ngày khai trương hoạt động, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên ...
 • 15. Ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng ...
 • VII. XỬ LÝ NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHI GIÁ TRỊ THỰC CÓ CỦA VỐN ĐƯỢC CẤP CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, ...
 • 16. Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc Ngân hàng mẹ (đối với trường hợp Chi nhánh ...
 • VIII. CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC TỪ NGÂN HÀNG LIÊN DOANH SANG NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI HOẶC NGƯỢC ...
 • 17. Điều kiện chuyển đổi
 • 18. Hồ sơ chuyển đổi
 • 19. Thủ tục và quy trình chuyển đổi
 • IX. ĐỒNG TIỀN SỬ DỤNG TRONG HẠCH TOÁN, TÀI CHÍNH, BÁO CÁO
 • 20. Đồng tiền được sử dụng để hạch toán là Đồng Việt Nam. Trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ...
 • 21. Bộ Tài chính có trách nhiệm sao gửi văn bản thể hiện kết quả xử lý nêu trên cho Ngân hàng Nhà nước ...
 • X. NHỮNG THAY ĐỔI PHẢI ĐƯỢC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN BẰNG VĂN BẢN
 • 22. Ngoài các thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản đã được quy định tại các ...
 • 23. Hồ sơ đối với các thay đổi nêu trên được thực hiện như sau
 • 24. Thủ tục và quy trình xử lý
 • Phần II CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
 • I. MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG
 • 25 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mở điểm giao dịch ngoài địa điểm của chi nhánh ngân hàng ...
 • 26 Việc đặt máy ATM, đặt và sử dụng các thiết bị ngoại vi phục vụ thanh toán thẻ tín dụng, thẻ thanh ...
 • 27 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được đặt đơn vị, bộ phận không thực hiện giao dịch với khách hàng ...
 • II. CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH
 • 28. Hồ sơ xin chuyển địa điểm:
 • 29. Thủ tục và quy trình chuyển địa điểm
 • III. MỞ THÊM CHI NHÁNH
 • 30. Điều kiện mở thêm chi nhánh
 • 31. Hồ sơ, thủ tục và quy trình cấp giấy phép
 • IV. SỬ DỤNG VỐN ĐƯỢC CẤP
 • 32. Để đầu tư, phục vụ kinh doanh, cho vay, gửi tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước theo các ...
 • 33. Mua, đầu tư vào tài sản cố định, tài sản phục vụ kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài không ...
 • 34. Đối với số vốn được cấp gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài, ngân hàng nước ngoài phải có cam ...
 • V. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
 • 35. Căn cứ loại hình hoạt động của ngân hàng mẹ là ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng ...
 • 36. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện các nghiệp vụ hoạt động của loại hình ngân hàng thương ...
 • 37. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện các nghiệp vụ hoạt động mặc dù các nghiệp vụ hoạt động ...
 • VI. PHONG TOẢ VỐN, TÀI SẢN
 • 38. Ngân hàng Nhà nước thực hiện phong toản vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong các ...
 • 39. Ngân hàng Nhà nước huỷ bỏ biện pháp phong toả vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi
 • VII. GIẢI THỂ, KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG
 • 40. Hồ sơ giải thể, kết thúc hoạt động
 • 41. Thủ tục, quy trình giải thể, kết thúc hoạt động của Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • VIII. VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN
 • 42. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của ...
 • 43. Việc góp vốn, mua cổ phần, điều kiện góp vốn, mức góp vốn, tỷ lệ góp vốn và phương thức góp vốn được ...
 • Phần III NGÂN HÀNG LIÊN DOANH, NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI
 • I. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH, KIỂM SOÁT
 • 44. Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài thực hiện tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm ...
 • 45. Trong trường hợp các văn bản trên không có quy định, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ...
 • 46. Trong trường hợp quy định pháp luật chuyên ngành và quy định pháp luật chung có quy định khác nhau ...
 • II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
 • 47. Hội đồng quản trị
 • 48. Ban Kiểm soát
 • 49.Tổng Giám đốc (Giám đốc)
 • III. HỒ SƠ, THỦ TỤC, QUY TRÌNH CHUẨN Y BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ...
 • 50. Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
 • 51. Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc)
 • 52. Quy trình, thủ tục chuẩn y
 • IV. TỶ LỆ, PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN ĐIỀU LỆ
 • 53. Tỷ lệ, phương thức góp vốn điều lệ của các thành viên góp vốn trong ngân hàng 100% vốn nước ngoài ...
 • 54. Vốn điều lệ ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được góp bằng tiền Đồng Việt Nam ...
 • 55. Vốn điều lệ có thể được cơ cấu lại nhưng không được giảm thấp hơn vốn pháp định. Mọi thay đổi về ...
 • V. CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP
 • 56. Nguyên tắc chuyển nhượng
 • 57. Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc chuyển nhượng vốn góp
 • 58. Thủ tục, quy trình xem xét chấp thuận
 • VI. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH, NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI
 • 59. Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thực hiện các nghiệp vụ hoạt động của loại ...
 • 60. Căn cứ đề nghị tại đơn và hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân ...
 • 61. Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thực hiện các nghiệp vụ hoạt động mặc dù ...
 • Phần IV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • I. Đăng ký và khai trương hoạt động Văn phòng đại diện
 • 62. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép mở Văn phòng đại diện, hoặc trong thời hạn 15 ...
 • 63. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đăng ký hoạt động của Uỷ ban ...
 • 64. Sau khi được cấp giấy đăng ký hoạt động, Văn phòng đại diện làm thủ tục xin cấp con dấu với cơ quan ...
 • 65. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép, văn phòng đại diện phải khai trương hoạt động ...
 • II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • 66. Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài báo cáo bằng văn bản về các hoạt động của Văn phòng ...
 • 67. Nội dung báo cáo
 • 68. Trong trường hợp cần thiết Ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu văn phòng đại diện báo cáo đột xuất ...
 • III. ĐỔI TÊN, CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM, THAY ĐỔI TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • 69. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam chỉ được đổi tên, chuyển ...
 • 70 Văn phòng đại diện thực hiện đăng ký chuyển địa điểm trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • IV. HỒ SƠ, THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • 71. Trường hợp hết thời hạn hoạt động (trước khi hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép 60 ngày, ...
 • 72. Tự nguyện chấm dứt hoạt động
 • 73. Bị thu hồi Giấy phép khi xảy ra một trong các trường hợp quy định ghi tại các
 • V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • 74. Văn phòng đại diện chỉ được thực hiện những hoạt động theo nội dung và trong thời hạn hoạt động quy ...
 • 75. Văn phòng đại diện phải thực hiện việc đăng ký lao động, các thủ tục khác liên quan đến người lao ...
 • 76. Trưởng Văn phòng đại diện chỉ được thay mặt tổ chức tín dụng nước ngoài để ký kết các hợp đồng liên ...
 • 77. Văn phòng đại diện chỉ được mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ hoặc bằng Đồng Việt
 • 78. Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam có con dấu riêng theo quy định của pháp ...
 • Phần V TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • 79. Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành lập và ...
 • 80. Trách nhiệm của Vụ các Ngân hàng
 • 81. Trách nhiệm của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước
 • 82. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế
 • 83. Trách nhiệm của Vụ Chiến lược và phát triển ngân hàng
 • 84. Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế
 • 85. Trách nhiệm của Sở Giao dịch
 • 86. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố
 • Phần VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • I . HIỆU LỰC THI HÀNH
 • 87. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Thông tư số 08/2000 ...
 • II . ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
 • 88. Đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh
 • 89. Đối với các chi nhánh phụ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 90. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Chánh Thanh tra Ngân ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2007/TT-NHNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2007/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 03/2007/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2007/TT-NHNN

Đang cập nhật