Quyết định 38/2004/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 38/2004/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 38/2004/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành. Số hiệu: 38/2004/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long Ngày ban hành: 02/12/2004 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 38/2004/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành.

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học.
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Cục Khảo thí và Kiểm định chất ...
 • Điều 3 Các ông Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng các ...
 • QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
 • Chương 1: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Mục đích kiểm định chất lượng trường đại học
 • Điều 4. Qui trình kiểm định chất lượng
 • Chương 2: CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
 • Điều 5. Tiêu chuẩn
 • Điều 6. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lí
 • Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo
 • Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Các hoạt động đào tạo
 • Điều 9. Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên và nhân viên
 • Điều 10. Tiêu chuẩn 6: Người học
 • Điều 11. Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
 • Điều 12. Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế
 • Điều 13. Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
 • Điều 14. Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lí tài chính
 • Chương 3: HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
 • Điều 15. Hội đồng Kiểm định chất lượng trường đại học
 • Điều 16. Nhiệm vụ của Hội đồng Kiểm định chất lượng trường đại học
 • Điều 17. Nhiệm vụ và quyền lợi của các thành viên Hội đồng Kiểm định chất lượng trường đại học
 • Chương 4: TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ BÊN NGOÀI
 • Điều 18. Thành lập Hội đồng tự đánh giá của trường đại học
 • Điều 19. Hoạt động của Hội đồng tự đánh giá của trường đại học
 • Điều 20. Thành lập đoàn chuyên gia đánh giá bên ngoài
 • Điều 21. Hoạt động của đoàn chuyên gia đánh giá bên ngoài
 • Chương 5: CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
 • Điều 22. Các cấp độ công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng
 • Điều 23. Công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng
 • Điều 24. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng
 • Điều 25. Quyền lợi và trách nhiệm của trường đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng
 • Chương 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 26. Lập kế hoạch thực hiện
 • Điều 27. Kinh phí hoạt động
 • Điều 28. Thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại và tố cáo
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 38/2004/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 38/2004/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 38/2004/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 38/2004/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 38/2004/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật