Quyết định 1899/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1899/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 1899/QĐ-KTNN năm 2016 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Số hiệu: 1899/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 28/11/2016 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1899/QĐ-KTNN năm 2016 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN TRƯỞNG, PHÓ KIỂM TOÁN TRƯỞNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức của Kiểm toán ...
 • QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN TRƯỞNG, PHÓ KIỂM TOÁN TRƯỞNG TRONG HOẠT ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Vị trí, chức trách của Kiểm toán trưởng
 • Điều 4. Vị trí, chức trách của Phó Kiểm toán trưởng
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Nhiệm vụ của Kiểm toán trưởng
 • Điều 6. Quyền hạn của Kiểm toán trưởng
 • Điều 7. Trách nhiệm của Kiểm toán trưởng
 • Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Phó Kiểm toán trưởng
 • Điều 9. Trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong ...
 • Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1899/QĐ-KTNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 1899/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1899/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1899/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1899/QĐ-KTNN

Đang cập nhật