Nghị định 158/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 158/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản Số hiệu: 158/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 29/11/2016 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản
 • Điều 4. Sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò, khai thác khoáng sản
 • Điều 5. Đầu tư của Nhà nước để thăm dò, khai thác khoáng sản
 • Điều 6. Trách nhiệm quản lý khoáng sản độc hại
 • Điều 7. Báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản
 • Điều 8. Giám đốc điều hành mỏ
 • Điều 9. Vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản
 • Chương II QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN, ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN
 • Điều 10. Lập, trình phê duyệt quy hoạch khoáng sản
 • Điều 11. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 12. Lấy ý kiến góp ý và công bố quy hoạch khoáng sản
 • Điều 13. Đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản bằng vốn của tổ chức, cá nhân
 • Điều 14. Điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất và kinh phí cho điều tra cơ bản địa chất ...
 • Chương III QUYỀN LỢI CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ NGƯỜI DÂN NƠI CÓ KHOÁNG SẢN ĐƯỢC KHAI THÁC; BẢO VỆ KHOÁNG SẢN ...
 • Điều 15. Quyền lợi địa phương nơi có khoáng sản được khai thác
 • Điều 16. Quyền lợi của người dân nơi có khoáng sản được khai thác
 • Điều 17. Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 18. Nội dung chính của phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
 • Điều 19. Lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản trước khi trình phê duyệt quy hoạch phát triển ...
 • Điều 20. Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng ...
 • Chương IV KHU VỰC KHOÁNG SẢN VÀ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
 • Mục 1. KHU VỰC KHOÁNG SẢN
 • Điều 21. Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ
 • Điều 22. Khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
 • Điều 23. Lấy ý kiến kết quả khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng ...
 • Điều 24. Trình phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản
 • Mục 2. THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
 • Điều 25. Lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền ...
 • Điều 26. Điều kiện của hộ kinh doanh được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
 • Điều 27. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
 • Điều 28. Thăm dò nâng cấp trữ lượng trong khu vực khai thác khoáng sản
 • Điều 29. Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
 • Điều 30. Giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản
 • Điều 31. Thay đổi phương pháp thăm dò, khối lượng thăm dò
 • Điều 32. Khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
 • Mục 3. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN
 • Điều 33. Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia
 • Điều 34. Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân ...
 • Điều 35. Nội dung thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm ...
 • Mục 4. KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
 • Điều 36. Điều kiện của hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai ...
 • Điều 37. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
 • Điều 38. Thời hạn của Giấy phép khai thác khoáng sản
 • Điều 39. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
 • Điều 40. Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác
 • Điều 41. Sổ sách, chứng từ, tài liệu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
 • Điều 42. Xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
 • Điều 43. Trách nhiệm quản lý, lưu trữ và sử dụng số liệu về sản lượng khai thác khoáng sản
 • Mục 5. ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG; ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
 • Điều 44. Điều chỉnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường
 • Điều 45. Thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
 • Điều 46. Thực hiện và nghiệm thu đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
 • Chương V THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN VÀ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG ...
 • Mục 1. CƠ QUAN TIẾP NHẬN, HÌNH THỨC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
 • Điều 47. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản ...
 • Điều 48. Hình thức tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng ...
 • Mục 2. HÌNH THỨC VĂN BẢN TRONG HỒ SƠ
 • Điều 49. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản, chuyển ...
 • Điều 50. Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản
 • Điều 51. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực ...
 • Điều 52. Hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
 • Điều 53. Hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng ...
 • Điều 54. Hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 55. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản
 • Điều 56. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
 • Điều 57. Mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản ...
 • Mục 3. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC
 • Điều 58. Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản
 • Điều 59. Trình tự thẩm định đề án thăm dò khoáng sản
 • Điều 60. Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản
 • Điều 61. Trình tự thực hiện việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản
 • Điều 62. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và ...
 • Điều 63. Trình tự thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây ...
 • Điều 64. Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép khai thác tận thu khoáng sản
 • Điều 65. Trình tự thực hiện thủ tục gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy ...
 • Điều 66. Trình tự thực hiện thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản
 • Điều 67. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phối hợp thẩm định cấp phép hoạt động khoáng ...
 • Chương VI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN; TIỀN CẤP QUYỀN KHAI ...
 • Điều 68. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy ...
 • Điều 69. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính ...
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 70. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 71. Hiệu lực thi hành
 • Điều 72. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I QUY MÔ TÀI NGUYÊN, TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ THEO NHÓM/LOẠI KHOÁNG SẢN
 • PHỤ LỤC II MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (R)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 158/2016/NĐ-CP để xử lý: