Quyết định 52/2016/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 52/2016/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 52/2016/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động thông tin cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 52/2016/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 06/12/2016 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Quyết định 52/2016/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động thông tin cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017
 • Điều 3 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nội dung hoạt động thông tin cơ sở
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động thông tin cơ sở
 • Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về thông tin cơ sở
 • Chương II HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ
 • Mục 1. PHÁT THANH, TRUYỀN THANH CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ
 • Điều 6. Hoạt động phát thanh của Đài Truyền thanh cấp xã
 • Điều 7. Hoạt động truyền thanh của Đài Truyền thanh cấp xã
 • Điều 8. Quy định về hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã
 • Mục 2. BẢN TIN THÔNG TIN CƠ SỞ
 • Điều 9. Xuất bản bản tin thông tin cơ sở
 • Điều 10. Xuất bản bản tin thông tin cơ sở điện tử (trang thông tin điện tử)
 • Mục 3. TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ
 • Điều 11. Xuất bản tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở
 • Mục 4. THÔNG TIN TRỰC TIẾP QUA BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN CƠ SỞ
 • Điều 12. Tiêu chuẩn báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở
 • Điều 13. Nội dung, hình thức thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở
 • Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin cơ sở
 • Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở
 • Mục 5. BẢNG TIN CÔNG CỘNG
 • Điều 16. Đối tượng và điều kiện được phép lập bảng tin công cộng
 • Điều 17. Nội dung thông tin và hình thức trình bày của bảng tin công cộng
 • Điều 18. Quản lý bảng tin công cộng
 • Mục 6. CÁC HÌNH THỨC THÔNG TIN CƠ SỞ KHÁC
 • Điều 19. Các hình thức thông tin cơ sở khác
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Tổ chức thực hiện
 • Điều 21. Hướng dẫn thi hành và báo cáo
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 52/2016/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 52/2016/QĐ-TTg

Phân tích chính sách về Quyết định 52/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 52/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 52/2016/QĐ-TTg

Đang cập nhật