Quyết định 44/2003/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 44/2003/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 44/2003/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Hội Khoa học kỹ thuật thú y Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành. Số hiệu: 44/2003/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đặng Quốc Tiến Ngày ban hành: 06/08/2003 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 44/2003/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Hội Khoa học kỹ thuật thú y Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

 • ĐIỀU LỆ HỘI THÚ Y VIỆT NAM
 • Chương 1: TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI
 • Điều 1: Hội lấy tên là Hội Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y Việt Nam, gọi tắt là Hội Thú Y Việt Nam, tên giao ...
 • Điều 2: Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết các tập thể và cá nhân những người hoạt động về khoa học ...
 • Điều 3: Hội Thú Y Việt Nam hoạt đông trong phạm vi toàn quốc, là Hội thành viên của Liên Hiệp Các Hội ...
 • Điều 4: Hội Thú Y Việt Nam có các nhiệm vụ sau đây:
 • Chương 2: HỘI VIÊN
 • Điều 5: Công dân Việt Nam đang làm công tác thú y và những ngành nghề có liên quan về lĩnh vực này, tán ...
 • Điều 6: Hội viên có các nhiệm vụ sau đây:
 • Điều 7: Hội viên có các quyền lợi:
 • Chương 3: TỔ CHỨC HỘI
 • Điều 8: Tổ chức của Hội Thú Y Việt Nam gồm có: trung ương hội, thành hay tỉnh hội và  chi hội cơ ...
 • Điều 9: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Thú Y Việt Nam là đại hội đại biểu toàn quốc. thường lệ 5 năm ...
 • Điều 10: Ban chấp hành trung ương Hội bầu ra ban thường vụ gồm: chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ...
 • Điều 11: Ban kiểm tra hội bầu ra trưởng ban, phó ban và các uỷ viên.
 • Điều 12: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của thành hội là đại hội đại biểu tỉnh, thành, 3 năm họp 1 lần, trường ...
 • Điều 13: Ban chấp hành thành hội, tỉnh hội có nhiệm vụ thi hành nghị quyết đại hội cấp mình và chỉ thị ...
 • Điều 14: Mỗi cơ quan, trường học, nông trường, trạm trại, công ty, xí nghiệp, sở, chi cục, huyện, xã ...
 • Điều 15: Chi hội có nhiệm vụ:
 • Chương 4: TÀI CHÍNH CỦA HỘI
 • Điều 16: Hội phải tự túc lo kinh phí hoạt động, quỹ hội dựa vào các nguồn thu sau đây:
 • Điều 17: Nguyên tắc quản lý tài chính của hội là công khai, chi thu đúng thể lệ, chế độ tài chính của ...
 • Chương 5: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 • Điều 18: Những đơn vị và hội viên có thành tích xuất sắc, có các trình nghiên cứu có hiệu quả phục vụ ...
 • Chương 6: THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ
 • Điều 19: Điều lệ của Hội Thú Y Việt Nam có 6 chương, 19 điều, được soạn thảo và thông qua tại đại hội ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 44/2003/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 44/2003/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 44/2003/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 44/2003/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 44/2003/QĐ-BNV

Đang cập nhật