Thông tư 297/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 297/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 297/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 15/11/2016 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ VỀ CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Đối tượng được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Điều 4. Nguyên tắc lập hồ sơ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Điều 6. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Điều 7. Nộp phí
 • Điều 8. Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Điều 9. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Điều 10. Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Điều 11. Chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều ...
 • Điều 13. Công khai thông tin về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Điều 14. Các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
 • PHỤ LỤC 2 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHO CHI NHÁNH DOANH ...
 • PHỤ LỤC 3 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
 • PHỤ LỤC 4 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
 • PHỤ LỤC 5 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
 • PHỤ LỤC 6 MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
 • PHỤ LỤC 7 MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
 • PHỤ LỤC 8 MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 297/2016/TT-BTC để xử lý: