Quyết định 62/2002/QĐ-BKHCNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 62/2002/QĐ-BKHCNMT

Tiêu đề: Quyết định 62/2002/QĐ-BKHCNMT về Quy chế Bảo vệ môi trường khu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường ban hành Số hiệu: 62/2002/QĐ-BKHCNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Phạm Khôi Nguyên Ngày ban hành: 09/08/2002 Lĩnh vực: Môi trường, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 62/2002/QĐ-BKHCNMT về Quy chế Bảo vệ môi trường khu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Bảo vệ môi trường khu công nghiệp.
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
 • Điều 3 Các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; các Ban Quản lý khu công nghiệp, các công ty ...
 • QUY CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 Quy chế này quy định việc quản lý thống nhất về bảo vệ môi trường các khu công nghiệp, khu chế ...
 • Điều 2 Quy chế này được áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân người Việt Nam hoặc nước ngoài khi thực ...
 • Điều 3 Trong Quy chế này, các thuật ngữ "Khu công nghiệp", "Khu chế xuất", "Khu ...
 • Điều 4 Việc tổ chức quản lý và hoạt động bảo vệ môi trường khu công nghiệp phải tuân thủ pháp luật về ...
 • Điều 5 Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh phối hợp với Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường căn cứ ...
 • Chương 2: GIAI ĐOẠN XÉT DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP
 • Điều 6 Việc xem xét lựa chọn vị trí khu công nghiệp phải dựa trên quy hoạch tổng thể được duyệt của tỉnh ...
 • Điều 7 Việc quy hoạch mặt bằng và thiết kế kỹ thuật khu công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau đây ...
 • Điều 8 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp có nhiệm vụ lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ...
 • Điều 9 Trường hợp có nhu cầu khai thác nước ngầm và/hoặc nước mặt tại chỗ để cung cấp cho sản xuất và ...
 • Điều 10 Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác ...
 • Chương 3: GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP
 • Điều 11 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp chỉ được phép tiến hành thi công xây dựng các công ...
 • Điều 12 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp có nhiệm vụ thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi ...
 • Điếu 13 Trong quá trình thi công xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, chủ đầu tư và các ...
 • Chương 4: XÉT DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP
 • Điều 14 Dự án đầu tư vào khu công nghiệp chưa được cấp quyết đinh phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động ...
 • Điều 15 Các dự án đầu tư vào khu công nghiệp đã được cấp quyết định phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động ...
 • Điều 16 Các dự án đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với những ngành nghề đăng ký trong Báo cáo ...
 • Chương 5: GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP
 • Điều 17 Khu công nghiệp chỉ được chính thức đưa vào hoạt động khi có đủ các điều kiện đảm bảo môi trường ...
 • Điều 18 Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có khu công nghiệp ...
 • Điều 19 Trong quá trình phát triển khu công nghiệp, theo tốc độ đầu tư của các dự án vào khu công nghiệp ...
 • Điều 20 Mỗi dự án xin đầu tư vào khu công nghiệp chỉ được phép chính thức đi vào hoạt động khi các hạng ...
 • Điều 21 Tất cả các doanh nghiệp khu công nghiệp có hoạt động phát sinh các chất ô nhiễm không khí phải ...
 • Điều 22 Các doanh nghiệp khu công nghiệp có hoạt động gây ra tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép tại ...
 • Điều 23 Các doanh nghiệp khu công nghiệp có nước thải có nồng độ các chất gây ô nhiễm vượt quá giới hạn ...
 • Điều 24 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm thu gom toàn bộ nước thải từ các doanh ...
 • Điều 25 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có chức năng ...
 • Điều 26 Việc xử lý chất thải rắn của khu công nghiệp có thể tiến hành ngay bên trong hàng rào (nếu khu ...
 • Điều 27 Các loại chất thải nguy hại sinh ra trong khu công nghiệp phải được thu gom, lưu trữ, vận chuyển ...
 • Điều 28 Các doanh nghiệp khu công nghiệp có sản phẩm, tàng trữ và vận chuyển các chất phóng xạ, các nguồn ...
 • Điều 29 Việc xuất nhập khẩu các nguyên vật liệu, hóa chất độc hại, chủng vi sinh vật của các doanh nghiệp ...
 • Điều 30 Các doanh nghiệp khu công nghiệp có trách nhiệm đóng góp kinh phí cho Công ty phát triển hạ tầng ...
 • Điều 31 Khi sự cố môi trường xảy ra, Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp ...
 • Điều 32 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm quan trắc chất lượng môi trường bên ...
 • Chương 6: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP
 • Điều 33 Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi ...
 • Điều 34 Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực ...
 • Điều 35 Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh có trách nhiệm:
 • Điều 36 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực ...
 • Điều 37 Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương bị ảnh hưởng về mặt môi trường do hoạt động ...
 • Chương 7: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 38 Các doanh nghiệp khu công nghiệp trong quá trình hoạt động nếu thay đổi quy mô, công nghệ sản ...
 • Điều 39 Các doanh nghiệp khu công nghiệp có trách nhiệm báo cáo định kỳ về hiện trạng môi trường tại ...
 • Điều 40 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm báo cáo định kỳ mỗi năm một lần về ...
 • Chương 8: CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP
 • Điều 41 Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình ...
 • Điều 42 Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra môi trường của Bộ ...
 • Điều 43 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp khu công nghiệp có trách nhiệm ...
 • Điều 44 Các kết quả thanh tra môi trường được gửi đến các đối tượng bị thanh tra để làm cơ sở cho việc ...
 • Điều 45 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp khu công nghiệp có hoạt động vi ...
 • Chương 9: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM QUY CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP
 • Điều 46 Khi phát hiện thấy có vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động khu công nghiệp gây ra, cơ quan ...
 • Điều 47 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp khu công nghiệp vi phạm Quy chế ...
 • Điều 48 Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp khu công nghiệp cố tình gây cản ...
 • Điều 49 Thời hạn ấn định cho Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp khu công ...
 • Điều 50 Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ...
 • Điều 51 Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu công nghiệp có thành tích tốt trong công tác bảo vệ ...
 • Chương 10: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 52 Quy chế này cỏ hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Tất cả các quy định trước đây trái với Quy ...
 • Điều 53 Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 62/2002/QĐ-BKHCNMT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 62/2002/QĐ-BKHCNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 62/2002/QĐ-BKHCNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 62/2002/QĐ-BKHCNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 62/2002/QĐ-BKHCNMT

Đang cập nhật