Thông tư 200/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 200/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 200/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 09/11/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Thi hành án

Mục lục Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN THI ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỀ KINH PHÍ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN
 • Điều 3. Nộp chi phí cưỡng chế thi hành án
 • Điều 4. Chi phí cưỡng chế thi hành án do người phải thi hành án chịu
 • Điều 5. Chi phí cưỡng chế thi hành án do người được thi hành án chịu
 • Điều 6. Chi phí cưỡng chế thi hành án do người thứ ba chịu
 • Điều 7. Các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án do ngân sách nhà nước bảo đảm
 • Điều 8. Mức chi cưỡng chế thi hành án dân sự
 • Điều 9. Tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án
 • Điều 10. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí cưỡng chế thi hành án
 • Chương III LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN ...
 • Điều 11. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự
 • Điều 12. Nội dung chi hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự
 • Điều 13. Mức chi bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự
 • Điều 14. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 200/2016/TT-BTC để xử lý: