Thông tư 164/2014/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 164/2014/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 164/2014/TT-BQP về Quy chế quản lý báo chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 164/2014/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phùng Quang Thanh Ngày ban hành: 17/11/2014 Lĩnh vực: Quốc phòng, Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Thông tư 164/2014/TT-BQP về Quy chế quản lý báo chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ BÁO CHÍ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế Quản lý báo chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2015 và thay thế Quyết định số 199 ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ BÁO CHÍ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Vai trò, nguyên tắc của công tác báo chí trong quân đội
 • Chương II QUẢN LÝ VỀ BÁO CHÍ TRONG QUÂN ĐỘI
 • Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trong quân đội
 • Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về báo chí trong quân đội
 • Điều 7. Giao ban báo chí
 • Điều 8. Lưu chiểu
 • Điều 9. Cung cấp thông tin cho báo chí
 • Điều 10. Hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên trong nước
 • Điều 11. Hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài
 • Điều 12. Tiếp xúc phóng viên báo chí
 • Điều 13. Họp báo
 • Điều 14. Chế độ kiểm tra, báo cáo
 • Chương III NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 • Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Chính trị
 • Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Tuyên huấn
 • Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản báo chí quân đội
 • Điều 18. Nhiệm vụ của cơ quan báo chí quân đội
 • Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan báo chí quân đội
 • Điều 20. Nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức trong quân đội
 • Chương IV MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 21. Quan hệ giữa Tổng cục Chính trị, Cục Tuyên huấn với cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí ngoài ...
 • Điều 22. Quan hệ giữa Cục Tuyên huấn với cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội
 • Điều 23. Quan hệ giữa cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí ngoài quân đội với cơ quan báo chí quân đội; ...
 • Điều 24. Quan hệ giữa cơ quan chính trị các đơn vị với cơ quan báo, tạp chí trực thuộc
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 26. Sửa đổi quy chế .
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 164/2014/TT-BQP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 164/2014/TT-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 164/2014/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 164/2014/TT-BQP

Đang cập nhật