Quyết định 43/2007/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 43/2007/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 43/2007/QĐ-BNN quy định quản lý sản xuất, chế biến và chứng nhận chè an toàn do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành Số hiệu: 43/2007/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 16/05/2007 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 43/2007/QĐ-BNN quy định quản lý sản xuất, chế biến và chứng nhận chè an toàn do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ CHỨNG NHẬN CHÈ AN TOÀN
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý sản xuất, chế biến và chứng nhận chè an toàn ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ CHỨNG NHẬN CHÈ AN TOÀN
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2: ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ AN TOÀN
 • Điều 3. Quản lý và nhân lực
 • Điều 4. Đất trồng
 • Điều 5. Phân bón
 • Điều 6. Nước tưới
 • Điều 7. Kỹ thuật canh tác chè an toàn.
 • Điều 8. Phòng trừ sâu bệnh
 • Điều 9. Chế biến và bảo quản chè an toàn
 • Điều 10. Điều kiện để sản phẩm chè được công nhận chè an toàn
 • Điều 11. Lưu thông sản phẩm chè an toàn
 • Điều 12. Tổ chức sản xuất, chế biến chè an toàn
 • Chương 3: CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ AN TOÀN
 • Điều 13. Đăng ký và chứng nhận điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn.
 • Điều 14. Thẩm định và chứng nhận điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn.
 • Điều 15. Quản lý, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến chè an toàn
 • Điều 16. Cấp giấy chứng nhận điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn.
 • Chương 4: KIỂM NGHIỆM, CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CHÈ AN TOÀN
 • Điều 17. Điều kiện của tổ chức chứng nhận sản phẩm chè an toàn.
 • Điều 18. Thủ tục chứng nhận, chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm chè an toàn.
 • Điều 19. Trình tự công nhận và chứng nhận sản phẩm chè an toàn
 • Chương 5: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHÈ AN TOÀN
 • Điều 20. Phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chè an toàn
 • Điều 21. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC 1 Mức giới hạn tối đa cho phép của kim loại nặng trong đất
 • PHỤ LỤC 2 Mức giới hạn tối đa cho phép của hoá chất bảo vệ thực vật trong đất
 • PHỤ LỤC 3 Mức giới hạn tối đa cho phép của một số chất trong nước tưới
 • PHỤ LỤC 4 Hàm lượng kim loại nặng cho phép trong chè
 • Phụ lục 5 Mức giới hạn tối đa cho phép (MRLs) của một số thuốc bảo vệ thực vật trên chè của các nước ...
 • PHỤ LỤC 6 MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN
 • PHỤ LỤC 7 MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN CHẾ BIẾN CHÈ AN TOÀN
 • PHỤ LỤC 8 MẪU BẢN KÊ KHAI ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN
 • PHỤ LỤC 9 MẪU BẢN KÊ KHAI ĐIỀU KIỆN CHẾ BIẾN CHÈ AN TOÀN
 • PHỤ LỤC 10 MẪU CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN
 • PHỤ LỤC 11 MẪU CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN CHẾ BIẾN CHÈ AN TOÀN
 • PHỤ LỤC 12 MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỀ NGHỊ LÀ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CHÈ AN TOÀN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 43/2007/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 43/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 43/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 43/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 43/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật