Thông tư 270/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 270/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 270/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 270/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 14/11/2016 Lĩnh vực: Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 270/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Người nộp phí và tổ chức thu phí
  • Điều 3. Mức thu phí
  • Điều 4. Kê khai, thu, nộp phí
  • Điều 5. Quản lý và sử dụng phí
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành
  • BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, HÀNH NGHỀ KHOÁN NƯỚC ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 270/2016/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 270/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 270/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 270/2016/TT-BTC

Đang cập nhật