Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Số hiệu: 08/2016/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 23/12/2016 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ...
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu ...
 • QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích ban hành Quy trình kiểm toán
 • Điều 4. Yêu cầu đối với Đoàn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán
 • Điều 5. Kiểm soát chất lượng kiểm toán
 • Điều 6. Tài liệu, hồ sơ kiểm toán
 • Chương II CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN
 • Điều 7. Khảo sát, thu thập thông tin
 • Điều 8. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập
 • Điều 9. Xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán
 • Điều 10. Xác định trọng yếu kiểm toán
 • Điều 11. Lập KHKT tổng quát
 • Điều 12. Xét duyệt KHKT tổng quát
 • Điều 13. Lập và phê duyệt KHKT chi tiết
 • Điều 14. Quyết định kiểm toán
 • Điều 15. Phổ biến quyết định kiểm toán, KHKT tổng quát và cập nhật kiến thức cho thành viên Đoàn kiểm ...
 • Điều 16. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đoàn kiểm toán
 • Chương III THỰC HIỆN KIỂM TOÁN
 • Điều 17. Công bố quyết định kiểm toán
 • Điều 18. Tiến hành kiểm toán
 • Điều 19. Lập và thông qua đơn vị được kiểm toán biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và dự thảo thông ...
 • Chương IV LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN
 • Điều 20. Lập dự thảo báo cáo kiểm toán
 • Điều 21. Kiểm toán trưởng xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán
 • Điều 22. Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán
 • Điều 23. Hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán, gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán
 • Điều 24. Thông báo kết quả kiểm toán
 • Điều 25. Phát hành báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán
 • Chương V THEO DÕI, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN
 • Điều 26. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán
 • Điều 27. Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra, chuẩn bị triển khai kiểm tra ...
 • Điều 28. Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại đơn vị được kiểm ...
 • Điều 29. Lập biên bản, báo cáo kiểm tra; thẩm định, phát hành báo cáo kiểm tra; lưu trữ hồ sơ kiểm tra
 • PHỤ LỤC SỐ 01 CÁC PHƯƠNG PHÁP, THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHỦ YẾU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật