Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 23/2017/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp Ngày ban hành: 15/08/2017 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc giao dịch điện tử trong cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
 • Điều 5. Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
 • Chương II CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG, XÁC NHẬN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG QUA MẠNG ...
 • Điều 6. Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
 • Điều 7. Cấp giấy phép lao động
 • Điều 8. Cấp lại giấy phép lao động
 • Điều 9. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
 • Chương III QUẢN LÝ DỮ LIỆU GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐIỆN TỬ
 • Điều 10. Nhập dữ liệu về lĩnh vực cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trước khi áp dụng ...
 • Điều 11. Về bảo mật dữ liệu và chia sẻ thông tin
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Cục Việc làm
 • Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 14. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 15. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành và triển khai thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH để xử lý: