Nghị định 02/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 02/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh Số hiệu: 02/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 09/01/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
 • Điều 4. Điều kiện hỗ trợ
 • Điều 5. Mức hỗ trợ
 • Điều 6. Trình tự, thủ tục hỗ trợ
 • Điều 7. Nguồn lực và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Điều 9. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH
 • Mẫu số 1 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai (hoặc dịch bệnh)
 • Mẫu số 2 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai (hoặc dịch bệnh)
 • Mẫu số 3 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai (hoặc dịch bệnh)
 • Mẫu số 4 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do thiên tai (hoặc dịch bệnh)
 • Mẫu số 5 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ sản xuất muối thiệt hại do thiên tai
 • Mẫu số 6 BẢN KÊ KHAI Số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu
 • PHỤ LỤC II MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC THIỆN HỖ TRỢ ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG BỊ THIỆT ...
 • Mẫu số 1 BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG
 • Mẫu số 2 BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP
 • Mẫu số 3 BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ NUÔI THỦY SẢN
 • Mẫu số 4 BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ CHĂN NUÔI ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ ...
 • Mẫu số 5 BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ SẢN XUẤT MUỐI ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG ...
 • Mẫu số 6 BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 02/2017/NĐ-CP để xử lý: