Thông tư 297-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 297-TTg

Tiêu đề: Thông tư 297-TTg năm 1958 ban hành bản quy tắc tổ chức tạm thời hợp tác xã thủ công nghiệp do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Số hiệu: 297-TTg Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng Ngày ban hành: 13/06/1958 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 297-TTg năm 1958 ban hành bản quy tắc tổ chức tạm thời hợp tác xã thủ công nghiệp do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH BẢN QUY TẮC TỔ CHỨC TẠM THỜI HỢP TÁC XÃ THỦ CÔNG NGHIỆP
 • QUY TẮC TỔ CHỨC TẠM THỜI CỦA HỢP TÁC XÃ THỦ CÔNG NGHIỆP
 • CHƯƠNG THỨ NHẤT: NGUYÊN TẮC CHUNG
 • Điều 1. – Hợp tác xã thủ công nghiệp là một tổ chức kinh tế tập thể của những người lao động thủ công ...
 • Điều 2. - Nhiệm vụ căn bản của hợp tác xã thủ công nghiệp là:
 • Điều 3. - Hễ là người lao động thủ công chuyên nghiệp trực tiếp sản xuất, người thợ học việc và những ...
 • Điều 4. – Hợp tác xã thủ công nghiệp phải chấp hành đúng đường lối, chính sách, kế hoạch kinh tế và luật ...
 • Điều 5. – Những người làm nghề thủ công muốn thành lập hợp tác xã theo hình thức nào, đều phải xin phép ...
 • CHƯƠNG THỨ HAI: CÁC HÌNH THỨC HỢP TÁC XÃ THỦ CÔNG NGHIỆP
 • Điều 6. – Phải tùy điều kiện sản xuất cụ thể của từng ngành, nghề trong từng thời gian, và trình độ của ...
 • Điều 7. - Tổ sản xuất là hình thức thấp, hoạt động theo quy mô nhỏ (mỗi tổ từ 10 hộ trở xuống) nhằm bước ...
 • Điều 8. – Khi tổ cung tiêu sản xuất hoạt động như mua nguyên liệu, vật liệu cho tổ viên, thì mỗi lần ...
 • Điều 9. - Mọi việc của tổ viên đều do tổ viên bàn bạc quyết định, tổ viên phải chấp hành đúng nội quy ...
 • Hợp tác xã cung tiêu sản xuất
 • Điều 10. – Hợp tác xã cung tiêu sản xuất tập hợp những hộ thủ công cá thể hoặc các tổ sản xuất lại nhằm ...
 • Điều 11. – Xã viên muốn vào Hợp tác xã cung tiêu sản xuất phải nộp xã phí và góp cổ phần để làm vốn hoạt ...
 • Điều 12. - Để quyết định mọi công việc của Hợp tác xã, xã viên phải họp đại hội xã viên thường kỳ hay ...
 • Điều 13. - Đại hội xã viên bầu ra Ban quản trị để quản lý công việc của Hợp tác xã, và thay mặt Hợp tác ...
 • Điều 14. – Hợp tác xã cung tiêu sản xuất phải tăng cường việc tích lũy vốn chung để chuẩn bị tiến lên ...
 • Hợp tác xã sản xuất thủ công nghiệp
 • Điều 15. – Hợp tác xã sản xuất là hình thức cao để đưa sản xuất thủ công nghiệp tiến lên chủ nghĩa xã ...
 • Điều 16. – Xã viên vào Hợp tác xã phải nộp xã phí và góp cổ phần để làm vốn cho Hợp tác xã hoạt động ...
 • Điều 17. – Hợp tác xã sản xuất không được thuê mượn người để làm công việc sản xuất chủ yếu. Nấu cần ...
 • Điều 18. – Công tác quản lý của Hợp tác xã, tổ chức đại hội xã viên, quyền hạn nhiệm vụ của xã viên, ...
 • Điều 19. – Việc quyết toán lỗ lãi của Hợp tác xã, hoặc 6 tháng hoặc một năm làm một lần, và sau khi kết ...
 • Điều 20. - Quỹ tích lũy vốn chung gồm có: tiền xã phí, phần tiền lãi dành lại bỏ vào quỹ chung và các ...
 • Điều 21. – Do nhu cầu hoạt động có liên quan về nghề nghiệp với nhau, hai Hợp tác xã sản xuất trong một ...
 • CHƯƠNG THỨ BA: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 • Điều 22. – Việc hướng dẫn, giúp đỡ những tổ chức Hợp tác xã thủ công nghiệp hoạt động sẽ do Cục Quản ...
 • Điều 23. – Sau khi bản quy tắc này ban hành, các tổ chức Hợp tác xã thủ công nghiệp, bất cứ dưới hình ...
 • Điều 24. - Bộ Nội thương có trách nhiệm giải thích và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện bản quy tắc này ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 297-TTg để xử lý:

Tin tức về Thông tư 297-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 297-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 297-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 297-TTg

Đang cập nhật