Quyết định 1594/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1594/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1594/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 do tỉnh Điện Biên ban hành Số hiệu: 1594/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Tiến Ngày ban hành: 26/12/2016 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1594/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 do tỉnh Điện Biên ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017.
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ ...
  • KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1594/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1594/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1594/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1594/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1594/QĐ-UBND

Đang cập nhật