Nghị định 98/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 98/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 98/2007/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Số hiệu: 98/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 07/06/2007 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 98/2007/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
 • Chương 1: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
 • Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc xử lý vi phạm pháp luật về thuế
 • Điều 3. Tình tiết tăng nặng
 • Điều 4. Tình tiết giảm nhẹ
 • Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
 • Điều 6. Các hình thức xử phạt vi phạm pháp luật thuế
 • Mục 2: XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ
 • Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin so với ...
 • Điều 8. Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế
 • Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định
 • Điều 10. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa ...
 • Điều 11. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng ...
 • Điều 12. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế
 • Điều 13. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế ...
 • Điều 14. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế
 • Mục 3: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ ĐỐI VỚI CƠ QUAN THUẾ, CÔNG CHỨC THUẾ, NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG ...
 • Điều 15. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với cơ quan thuế, công chức thuế
 • Điều 16. Xử lý vi phạm đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, người bảo lãnh nộp tiền thuế
 • Điều 17. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với tổ chức, cá nhân liên quan
 • Mục 4: THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ
 • Điều 18. Thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế
 • Điều 19. Thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 20. Ủy quyền, phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
 • Điều 21. Đình chỉ hành vi vi phạm
 • Điều 22. Lập biên bản vi phạm pháp luật về thuế
 • Điều 23. Thời hạn ra quyết định xử phạt
 • Điều 24. Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
 • Điều 25. Miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế và thẩm quyền miễn xử phạt
 • Điều 26. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
 • Điều 27. Quyết định buộc khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm pháp ...
 • Điều 28. Chuyển quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế để thi hành
 • Điều 29. Chuyển hồ sơ của đối tượng vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách ...
 • Điều 30. Trả lại hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
 • Chương 2: CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
 • MỤC 1: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
 • Điều 31. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 32. Các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • Điều 33. Các biện pháp cưỡng chế
 • Điều 34. Nguồn tiền khấu trừ và tài sản kê biên đối với tổ chức bị áp dụng cưỡng chế thi hành quyết định ...
 • Điều 35. Thẩm quyền quyết định cưỡng chế
 • Điều 36. Nguyên tắc ra quyết định cưỡng chế và tổ chức việc cưỡng chế thi hành đối với quyết định hành ...
 • Điều 37. Quyết định cưỡng chế
 • Điều 38. Trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế
 • Điều 39. Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế
 • Mục 2: CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP TRÍCH TIỀN TỪ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI
 • Điều 40. Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tiền gửi
 • Điều 41. Xác minh thông tin về tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế
 • Điều 42. Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tiền gửi
 • Điều 43. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác ở Việt Nam nơi ...
 • Điều 44. Thủ tục thu tiền khấu trừ
 • MỤC 3: CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP KHẤU TRỪ MỘT PHẦN TIỀN LƯƠNG HOẶC MỘT PHẦN THU NHẬP
 • Điều 45. Đối tượng bị áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu ...
 • Điều 46. Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân
 • Điều 47. Tỷ lệ khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân
 • Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập ...
 • Mục 4: CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP KÊ BIÊN TÀI SẢN, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN
 • Điều 49. Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị để bán đấu giá
 • Điều 50. Những tài sản sau đây không được kê biên
 • Điều 51. Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản
 • Điều 52. Thủ tục thực hiện biện pháp kê biên tài sản
 • Điều 53. Biên bản kê biên tài sản
 • Điều 54. Giao bảo quản tài sản kê biên
 • Điều 55. Định giá tài sản kê biên
 • Điều 56. Thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá tài sản
 • Điều 57. Nhiệm vụ của Hội đồng định giá
 • Điều 58. Chuyển giao tài sản đã kê biên để bán đấu giá
 • Điều 59. Chuyển giao quyền sở hữu tài sản
 • Mục 5: CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP THU TIỀN, TÀI SẢN CỦA ĐỐI TƯỢNG BỊ CƯỠNG CHẾ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC ...
 • Điều 60. Phạm vi áp dụng biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ...
 • Điều 61. Nguyên tắc thu tiền, tài sản từ bên thứ ba đang giữ tài sản của đối tượng bị cưỡng chế
 • Điều 62. Trách nhiệm của bên thứ ba đang có khoản nợ, đang giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế
 • Mục 6: CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP THU HỒI MÃ SỐ THUẾ, ĐÌNH CHỈ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN; THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ...
 • Điều 63. Trình tự áp dụng cưỡng chế
 • Điều 64. Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi mã số thuế, đình chỉ sử dụng hóa đơn
 • Điều 65. Cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, ...
 • Chương 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 66. Hiệu lực thi hành
 • Điều 67. Hướng dẫn, tổ chức thi hành
 • Điều 68. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 98/2007/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 98/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 98/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 98/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 98/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật