Nghị định 173/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 173/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và họat động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số hiệu: 173/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 27/12/2016 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và họat động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 • Điều 3. Cơ quan Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 4. Tổ chức của Thanh tra bộ
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra bộ
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra bộ
 • Điều 7. Tổ chức của Thanh tra sở
 • Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở
 • Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra sở
 • Chương III HOẠT ĐỘNG THANH TRA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 • Điều 10. Hoạt động thanh tra hành chính
 • Điều 11. Hoạt động thanh tra chuyên ngành
 • Điều 12. Nội dung thanh tra chuyên ngành Văn hóa - Gia đình
 • Điều 13. Nội dung thanh tra chuyên ngành Thể dục, thể thao
 • Điều 14. Nội dung thanh tra chuyên ngành Du lịch
 • Điều 15. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm
 • Điều 16. Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra
 • Điều 17. Thanh tra lại
 • Điều 18. Chế độ báo cáo công tác thanh tra
 • Chương IV THANH TRA VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 • Điều 19. Thanh tra viên
 • Điều 20. Cộng tác viên thanh tra
 • Chương V TRANG PHỤC, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH VĂN HÓA ...
 • Điều 21. Trang phục, phương tiện, thiết bị kỹ thuật
 • Điều 22. Kinh phí hoạt động
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ ...
 • Điều 23. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 24. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 25. Trách nhiệm của Giám đốc sở
 • Điều 26. Trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ ...
 • Điều 27. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • Điều 29. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 173/2016/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 173/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 173/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 173/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật