Quyết định 87/QĐ-UBCK

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 87/QĐ-UBCK

Tiêu đề: Quyết định 87/QĐ-UBCK năm 2017 quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Số hiệu: 87/QĐ-UBCK Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Vũ Bằng Ngày ban hành: 25/01/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 87/QĐ-UBCK năm 2017 quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017 và thay thế Quyết định số 637/QĐ-UBCK ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng ...
 • QUY CHẾ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH MUA KÝ QUỸ
 • Điều 3. Chứng khoán được giao dịch ký quỹ
 • Điều 4. Lựa chọn và công bố danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ KÝ QUỸ, THẾ CHẤP TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP
 • Điều 5. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu, tỷ lệ ký quỹ duy trì
 • Điều 6. Xác định tỷ lệ ký quỹ
 • Điều 7. Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung
 • Điều 8. Xử lý tài sản thế chấp
 • Chương IV HẠN MỨC, HẠN CHẾ, LÃI SUẤT VÀ THỜI HẠN CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ
 • Điều 9. Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ
 • Điều 10. Hạn chế giao dịch ký quỹ
 • Điều 11. Thời hạn, lãi suất, cách tính tiền lãi vay cho vay giao dịch ký quỹ
 • Chương V TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH KÝ QUỸ
 • Điều 12. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ
 • Điều 13. Trách nhiệm quản lý tài khoản giao dịch ký quỹ
 • Điều 14. Nghĩa vụ báo cáo của công ty chứng khoán
 • Điều 15. Tự nguyện chấm dứt thực hiện giao dịch ký quỹ
 • Điều 16. Ngừng thực hiện giao dịch ký quỹ
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Tổ chức thực hiện
 • Phụ lục số 1 : Mẫu báo cáo gửi Sở giao dịch chứng khoán
 • Phụ lục số 2. Mẫu báo cáo chấm dứt thực hiện giao dịch ký quỹ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 87/QĐ-UBCK để xử lý:

Tin tức về Quyết định 87/QĐ-UBCK

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 87/QĐ-UBCK

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 87/QĐ-UBCK

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 87/QĐ-UBCK

Đang cập nhật