Quyết định 1913/QĐ-TLĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1913/QĐ-TLĐ

Tiêu đề: Quyết định 1913/QĐ-TLĐ năm 2016 về Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Số hiệu: 1913/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Bùi Văn Cường Ngày ban hành: 19/12/2016 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 1913/QĐ-TLĐ năm 2016 về Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MTV CÔNG ĐOÀN.
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV công đoàn ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, thay thế Quyết định số 1514/QĐ-TLĐ ...
 • Điều 3. Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cấp công đoàn, các Công ty TNHH MTV công đoàn ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MTV CÔNG ĐOÀN.
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Chủ sở hữu, đại diện Chủ sở hữu
 • Chương II QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU, ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
 • Điều 3. Quyền của Chủ sở hữu
 • Điều 4. Quyền của Đại diện chủ sở hữu
 • Điều 5. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ sở hữu và đại diện Chủ sở hữu
 • Chương III TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MTV CÔNG ĐOÀN
 • Điều 6. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH MTV công đoàn
 • Điều 7. Hội đồng thành viên
 • Điều 8. Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên
 • Điều 9. Quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch công ty
 • Điều 10. Quyền hạn, trách nhiệm của Tổng giám đốc/Giám đốc
 • Điều 11. Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên
 • Điều 12. Miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý công ty.
 • Điều 13. Quyền lợi của Người quản lý doanh nghiệp
 • Điều 14. Về kiểm tra, giám sát, đánh giá, phân loại Công ty hàng năm
 • Điều 15. Về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của công ty TNHH MTV công đoàn
 • Điều 16. Phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH MTV công đoàn
 • Điều 17. Kế hoạch tài chính, chế độ kế toán thống kê và kiểm toán
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1913/QĐ-TLĐ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1913/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1913/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1913/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1913/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật