Thông tư 39/2016/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 39/2016/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 39/2016/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng Ngày ban hành: 30/12/2016 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Quyền tự chủ của tổ chức tín dụng
 • Điều 4. Nguyên tắc cho vay, vay vốn
 • Điều 5. Áp dụng các văn bản pháp luật có liên quan
 • Điều 6. Sử dụng ngôn ngữ
 • Điều 7. Điều kiện vay vốn
 • Điều 8. Những nhu cầu vốn không được cho vay
 • Điều 9. Hồ sơ đề nghị vay vốn
 • Điều 10. Loại cho vay
 • Điều 11. Đồng tiền cho vay, trả nợ
 • Điều 12. Mức cho vay
 • Điều 13. Lãi suất cho vay
 • Điều 14. Phí liên quan đến hoạt động cho vay
 • Điều 15. Bảo đảm tiền vay
 • Điều 16. Cung cấp thông tin
 • Điều 17. Thẩm định và quyết định cho vay
 • Điều 18. Trả nợ gốc và lãi tiền vay
 • Điều 19. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ
 • Điều 20. Nợ quá hạn
 • Điều 21. Chấm dứt cho vay, xử lý nợ, miễn, giảm lãi tiền vay, phí
 • Điều 22. Quy định nội bộ
 • Điều 23. Thỏa thuận cho vay
 • Điều 24. Kiểm tra sử dụng tiền vay
 • Điều 25. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
 • Điều 26. Các quy định khác
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • Điều 27. Phương thức cho vay
 • Điều 28. Thời hạn cho vay
 • Điều 29. Lưu giữ hồ sơ cho vay
 • Mục 2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ NHU
 • Điều 30. Phương thức cho vay
 • Điều 31. Thời hạn cho vay
 • Điều 32. Lưu giữ hồ sơ cho vay
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Điều 34. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 35. Tổ chức thực hiệ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 39/2016/TT-NHNN để xử lý: