Thông tư 20/2017/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 20/2017/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 20/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 20/2017/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường Ngày ban hành: 10/05/2017 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 20/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG T QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2017/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Phân loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt
 • Chương II BẢO QUẢN, SẢN XUẤT, PHA CHẾ, CẤP PHÁT, SỬ DỤNG, HỦY, GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN, BÁO CÁO VỀ THUỐC ...
 • Điều 4. Bảo quản
 • Điều 5. Sản xuất, pha chế
 • Điều 6. Cấp phát, sử dụng, hủy thuốc
 • Điều 7. Giao nhận, vận chuyển giữa các cơ sở
 • Điều 8. Báo cáo
 • Chương III CUNG CẤP THUỐC PHÓNG XẠ
 • Điều 9. Cung cấp thuốc phóng xạ
 • Điều 10. Hồ sơ đề nghị cung cấp thuốc phóng xạ
 • Điều 11. Trình tự, thủ tục cho phép cung cấp thuốc phóng xạ
 • Chương IV HỒ SƠ, SỔ SÁCH VÀ LƯU GIỮ CHỨNG TỪ, TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN VỀ THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI ...
 • Điều 12. Hồ sơ, sổ sách đối với cơ sở sản xuất
 • Điều 13. Hồ sơ sổ sách đối với cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 14. Hồ sơ sổ sách đối với cơ sở bán buôn
 • Điều 15. Hồ sơ sổ sách đối với cơ sở bán lẻ
 • Điều 16. Hồ sơ sổ sách đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, kinh doanh dịch vụ thử thuốc ...
 • Điều 17. Hồ sơ sổ sách đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở nghiên cứu ...
 • Điều 18. Lưu giữ hồ sơ, sổ sách
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 21. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành
 • DANH MỤC PHỤ LỤC
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC
 • PHỤ LỤC IV BẢNG GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN TRONG THUỐC DẠNG PHỐI HỢP
 • PHỤ LỤC V BẢNG GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN TRONG THUỐC DẠNG PHỐI HỢP
 • PHỤ LỤC VI BẢNG GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC TRONG THUỐC DẠNG PHỐI HỢP
 • PHỤ LỤC VII DANH MỤC THUỐC, DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC
 • PHỤ LỤC VIII MẪU SỔ THEO DÕI XUẤT, NHẬP, TỒN KHO THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT ...
 • PHỤ LỤC IX MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT, NGUYÊN LIỆU LÀM ...
 • PHỤ LỤC X MẪU BÁO CÁO XUẤT, NHẬP, TỒN KHO, SỬ DỤNG THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT ...
 • PHỤ LỤC XI MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT, THUỐC PHÓNG ...
 • PHỤ LỤC XII MẪU BÁO CÁO TRONG TRƯỜNG HỢP THẤT THOÁT, NHẦM LẪN THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC ...
 • PHỤ LỤC XIII MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THUỐC PHÓNG XẠ
 • PHỤ LỤC XIV MẪU BÁO CÁO SẢN XUẤT, SỬ DỤNG THUỐC PHÓNG XẠ
 • PHỤ LỤC XV MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THUỐC PHÓNG XẠ
 • PHỤ LỤC XVI MẪU SỔTHEO DÕI SẢN XUẤT, PHA CHẾ THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT
 • PHỤ LỤC XVII MẪU PHIẾU XUẤT KHO THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT, THUỐC PHÓNG XẠ, ...
 • PHỤ LỤC XVIII MẪU SỔ THEO DÕI XUẤT, NHẬP, TỒN KHO THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN, THUỐC ...
 • PHỤ LỤC XIX MẪU SỔ THEO DÕI SẢN XUẤT, PHA CHẾ THUỐC PHÓNG XẠ
 • PHỤ LỤC XX MẪU BIÊN BẢN NHẬN THUỐC GÂY NGHIỆN
 • PHỤ LỤC XXI MẪU SỔ THEO DÕI THÔNG TIN CHI TIẾT KHÁCH HÀNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 20/2017/TT-BYT để xử lý: