Thông tư 08/2017/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2017/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 08/2017/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Phước Thanh Ngày ban hành: 01/08/2017 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc giám sát ngân hàng
 • Điều 5. Nội dung, trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
 • Mục 1. THU THẬP, TỔNG HỢP, XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, DỮ LIỆU
 • Điều 6. Thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu
 • Điều 7. Tổng hợp, xử lý và lưu trữ tài liệu, thông tin, dữ liệu
 • Mục 2. GIÁM SÁT AN TOÀN VI MÔ
 • Điều 8. Nội dung giám sát an toàn vi mô
 • Điều 9. Báo cáo giám sát an toàn vi mô và Hồ sơ giám sát an toàn vi mô
 • Mục 3. GIÁM SÁT AN TOÀN VĨ MÔ
 • Điều 10. Nội dung giám sát an toàn vĩ mô
 • Điều 11. Báo cáo giám sát an toàn vĩ mô và hồ sơ giám sát an toàn vĩ mô
 • Mục 4. TIẾP XÚC ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
 • Điều 12. Hình thức tiếp xúc đối tượng giám sát ngân hàng
 • Điều 13. Gửi văn bản yêu cầu giải trình
 • Điều 14. Làm việc trực tiếp
 • Mục 5. GIÁM SÁT SAU THANH TRA
 • Điều 15. Trách nhiệm của đơn vị thực hiện giám sát sau thanh tra
 • Điều 16. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan ban hành kết luận thanh tra, đối tượng thanh tra và Cơ quan ...
 • Mục 6. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ TRONG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
 • Điều 17. Các biện pháp xử lý trong giám sát ngân hàng
 • Điều 18. Khuyến nghị, cảnh báo đối với đối tượng giám sát ngân hàng
 • Điều 19. Theo dõi, đôn đốc, xử lý việc thực hiện khuyến nghị, cảnh báo của đối tượng giám sát ngân hàng
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
 • Điều 20. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 • Điều 21. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không ...
 • Điều 22. Trách nhiệm của các đơn vị khác có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 23. Trách nhiệm của đối tượng giám sát ngân hàng
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I BIÊN BẢN LÀM VIỆC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2017/TT-NHNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2017/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 08/2017/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2017/TT-NHNN

Đang cập nhật