Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm Số hiệu: 15/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 02/02/2018 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
 • Điều 4. Tự công bố sản phẩm
 • Điều 5. Hồ sơ, trình tự tự công bố sản phẩm
 • Chương III THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
 • Điều 6. Đăng ký bản công bố sản phẩm
 • Điều 7. Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm
 • Điều 8. Trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm
 • Chương IV BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN
 • Điều 9. Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm có thành phần từ sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh ...
 • Điều 10. Ghi nhãn đối với hàng hóa chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử ...
 • Chương V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Điều 11. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • Điều 12. Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • Chương VI KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU
 • Điều 13. Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp ...
 • Điều 14. Yêu cầu đối với sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản, sản phẩm thực vật dùng ...
 • Điều 15. Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu
 • Điều 16. Phương thức kiểm tra
 • Điều 17. Áp dụng phương thức kiểm tra
 • Điều 18. Hồ sơ đăng ký kiểm tra
 • Điều 19. Trình tự kiểm tra thực phẩm nhập khẩu
 • Điều 20. Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu
 • Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của chủ hàng
 • Điều 22. Thủ tục đăng ký quốc gia, vùng lãnh thổ và cơ sở sản xuất, kinh doanh vào danh sách xuất khẩu ...
 • Điều 23. Kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm xuất khẩu
 • Chương VII GHI NHÃN THỰC PHẨM
 • Điều 24. Nội dung ghi nhãn bắt buộc
 • Điều 25. Miễn một số nội dung ghi nhãn bắt buộc
 • Chương VIII QUẢNG CÁO THỰC PHẨM
 • Điều 26. Các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo
 • Điều 27. Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm
 • Chương IX ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
 • Điều 28. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe
 • Điều 29. Hồ sơ, trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ...
 • Chương X ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨM
 • Điều 30. Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm
 • Điều 31. Quy định về phụ gia thực phẩm đơn chất
 • Điều 32. Quy định về phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới
 • Điều 33. Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm
 • Chương XI TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỰC PHẨM
 • Điều 34. Truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn
 • Điều 35. Thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm không bảo đảm an toàn
 • Chương XII PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Điều 36. Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
 • Điều 37. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế
 • Điều 38. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 39. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương
 • Điều 40. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 41. Phối hợp trong hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm
 • Chương XIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 42. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 43. Hiệu lực thi hành
 • Điều 44. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ
 • Mẫu số 01 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
 • Mẫu số 02 BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
 • Mẫu số 03 GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
 • Mẫu số 04 GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU
 • Mẫu số 05 THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÁC NHẬN THỰC PHẨM ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU NHẬP KHẨU
 • Mẫu số 06 BÁO CÁO Về việc thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu
 • Mẫu số 07 DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU VÀO VIỆT NAM
 • Mẫu số 08 THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ NĂNG LỰC KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN ...
 • Mẫu số 09 BẢN TÓM LƯỢC THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
 • Mẫu số 10 ĐƠN ĐĂNG KÝ Xác nhận nội dung quảng cáo
 • Mẫu số 11 GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
 • Mẫu số 12 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành ...
 • Mẫu số 13 BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH Điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở đạt yêu cầu Thực hành sản xuất ...
 • Mẫu số 14 GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y ...
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG ...
 • PHỤ LỤC IV DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 15/2018/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật