Thông tư 45/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 45/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 45/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 12/05/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản
  • Điều 4. Quản lý và sử dụng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản
  • Điều 5. Tổ chức thực hiện
  • PHỤ LỤC SỐ 1 MỨC TỐI ĐA THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TƯƠNG ỨNG KHUNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN THEO GIÁ KHỞI ...
  • PHỤ LỤC SỐ 2 MỨC TỐI ĐA THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TƯƠNG ỨNG KHUNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN THEO GIÁ KHỞI ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 45/2017/TT-BTC để xử lý: