Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC

Tiêu đề: Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC ban hành Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân Số hiệu: 346a/2017/QĐ-TANDTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình Ngày ban hành: 01/03/2017 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC ban hành Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM TRA TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa ...
 • QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM TRA TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
 • Điều 3. Nguyên tắc kiểm tra
 • Điều 4. Thẩm quyền kiểm tra và đối tượng kiểm tra
 • Điều 5. Hình thức kiểm tra
 • Điều 6. Cách thức tiến hành kiểm tra
 • Điều 7. Mục đích, nội dung kiểm tra
 • Điều 8. Đoàn kiểm tra
 • Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và các thành viên đoàn kiểm tra
 • Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra
 • Điều 11. Thời hạn kiểm tra
 • Điều 12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác kiểm tra
 • Chương II QUY TRÌNH KIỂM TRA
 • Mục 1. KIỂM TRA THEO KẾ HOẠCH
 • Điều 13. Ban hành Kế hoạch kiểm tra và đề cương yêu cầu báo cáo
 • Điều 14. Ban hành Quyết định kiểm tra
 • Điều 15. Hợp Đoàn kiểm tra
 • Điều 16. Tiến hành kiểm tra
 • Điều 17. Ban hành Kết luận kiểm tra
 • Điều 18. Thực hiện Kết luận kiểm tra
 • Điều 19. Hồ sơ kiểm tra
 • Mục 2. KIỂM TRA ĐỘT XUẤT, TỰ KIỂM TRA
 • Điều 20. Kiểm tra đột xuất
 • Điều 21. Tự kiểm tra
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC

Đang cập nhật