Thông tư 02/2017/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2017/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 02/2017/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh Ngày ban hành: 01/03/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng nông thôn
 • Điều 3. Lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng nông thôn
 • Điều 4. Nội dung và quy cách thể hiện hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ
 • Điều 5. Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã
 • Điều 6. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã
 • Điều 7. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã
 • Điều 8. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã
 • Điều 9. Nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã
 • Điều 10. Nội dung phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã
 • Mục 2. QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
 • Điều 11. Các loại quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
 • Điều 12. Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
 • Điều 13. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
 • Điều 14. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
 • Điều 15. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
 • Điều 16. Nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
 • Điều 17. Nội dung phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
 • Mục 3. QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN
 • Điều 18. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn
 • Điều 19. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn
 • Điều 20. Nội dung công bố quy hoạch xây dựng nông thôn
 • Điều 21. Quy định quản lý và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng nông thôn
 • Điều 22. Tổ chức cắm mốc chỉ giới xây dựng
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
 • PHỤ LỤC SỐ 02 ĐỀ CƯƠNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO ĐỒ ÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 03 QUY ĐỊNH HỆ THỐNG KÝ HIỆU BẢN VẼ TRONG HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2017/TT-BXD để xử lý: