Nghị định 49/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 49/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Số hiệu: 49/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 30/03/2018 Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ...
 • Mục 1. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp ...
 • Điều 5. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp ...
 • Điều 6. Điều kiện đối với người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp ...
 • Mục 2. THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT ...
 • Điều 7. Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng ...
 • Điều 8. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề ...
 • Điều 9. Đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 10. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Mục 3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 11. Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 12. Quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Chương III TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KIỂM ĐỊNH VIÊN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP; CẤP, CẤP ...
 • Điều 13. Tiêu chuẩn kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 14. Nhiệm vụ của kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 15. Quyền hạn của kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 16. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 17. Thời hạn của thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 18. Cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 19. Cấp lại thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 20. Thu hồi thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Chương IV CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 21. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 22. Thời hạn của Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 23. Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 24. Thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Điều Khoản chuyển tiếp
 • Điều 26. Tổ chức thực hiện
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC Kèm theo Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề ...
 • Mẫu số 03 GIẤY CHỨNG NHẬN
 • Mẫu số 04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Mẫu số 05 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Chấm dứt hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Mẫu số 06 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM ……..
 • Mẫu số 6.1 THÔNG TIN HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM ……………
 • Mẫu số 6.2 THÔNG TIN KIỂM ĐỊNH VIÊN LÀM VIỆC TOÀN THỜI GIAN TẠI TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH NĂM ………….
 • Mẫu số 6.3 THÔNG TIN VỀ CÁC ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI NĂM....
 • Mẫu số 6.4 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM ………..
 • Mẫu số 07 THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Mẫu số 08 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Mẫu số 09 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Mẫu số 10 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐINH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Mẫu số 11 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 49/2018/NĐ-CP để xử lý: