Quyết định 347/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 347/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 347/QĐ-TTg năm 2017 phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 347/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 21/03/2017 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 347/QĐ-TTg năm 2017 phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM
 • Điều 1. Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1298/QĐ-BNV ngày ...
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • ĐIỀU LỆ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
 • Điều 2: Tôn chỉ, mục đích
 • Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
 • Điều 4. Phạm vi lĩnh vực hoạt động
 • Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
 • Chương II QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ
 • Điều 6. Quyền hạn
 • Điều 7. Nhiệm vụ
 • Chương III TỔ CHỨC THÀNH VIÊN
 • Điều 8. Tổ chức thành viên, tiêu chuẩn tổ chức thành viên
 • Điều 9. Quyền của tổ chức thành viên
 • Điều 10. Nghĩa vụ của thành viên
 • Chương IV TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG
 • Điều 11. Cơ cấu tổ chức của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
 • Điều 12. Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp
 • Điều 13. Ủy ban toàn quốc Liên hiệp
 • Điều 14. Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp
 • Điều 15. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký
 • Điều 16. Ban Kiểm tra Liên hiệp
 • Chương V CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP, HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ
 • Điều 17. Chia, tách; sáp nhập, hợp nhất; đổi tên và giải thể
 • Chương VI TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN
 • Điều 18. Tài chính, tài sản của Liên hiệp
 • Điều 19. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Liên hiệp
 • Chương VII KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
 • Điều 20. Khen thưởng
 • Điều 21. Kỷ luật
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 347/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 347/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 347/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 347/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 347/QĐ-TTg

Đang cập nhật