Thông tư 59/2017/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 59/2017/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 59/2017/TT-BCA về quy định giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 59/2017/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 06/12/2017 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 59/2017/TT-BCA về quy định giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư
 • Điều 5. Chủ thể thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân
 • Điều 6. Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư
 • Chương II GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA CHỦ CHƯƠNG TRÌNH, CHỦ ĐẦU TƯ, CHỦ DỰ ...
 • Mục 1. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG CỦA CHỦ CHƯƠNG TRÌNH
 • Điều 7. Thực hiện giám sát, đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình
 • Điều 8. Theo dõi chương trình đầu tư công của chủ chương trình
 • Điều 9. Kiểm tra chương trình đầu tư công của chủ chương trình
 • Điều 10. Đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình
 • Điều 11. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chủ chương trình
 • Mục 2. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
 • Điều 12. Thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư của chủ đầu tư
 • Điều 13. Theo dõi dự án đầu tư của chủ đầu tư
 • Điều 14. Kiểm tra dự án đầu tư của chủ đầu tư
 • Điều 15. Đánh giá dự án đầu tư của chủ đầu tư
 • Điều 16. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư
 • Mục 3. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DỰ ÁN THÀNH PHẦN, CHỦ SỬ DỤNG
 • Điều 17. Thực hiện giám sát, đánh giá của chủ dự án thành phần
 • Điều 18. Thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư của chủ sử dụng
 • Chương III GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
 • Điều 19. Trách nhiệm giám sát dự án
 • Điều 20. Nội dung giám sát, đánh giá dự án theo hình thức đối tác công tư
 • Chương IV GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CỦA CỤC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 • Điều 21. Theo dõi chương trình, dự án đầu tư của Cục Kế hoạch và đầu tư
 • Điều 22. Kiểm tra chương trình, dự án đầu tư của Cục Kế hoạch và đầu tư
 • Điều 23. Kiểm tra khi điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư của Cục Kế hoạch và đầu tư
 • Điều 24. Kiểm tra đột xuất hoặc khi có yêu cầu của người có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các ...
 • Điều 25. Đánh giá dự án đầu tư của Cục Kế hoạch và đầu tư
 • Điều 26. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của Cục Kế hoạch và đầu tư
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 27. Trách nhiệm của Cục Kế hoạch và đầu tư trong tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư
 • Điều 28. Trách nhiệm của chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần, chủ sử dụng dự án, cơ quan ...
 • Điều 29. Xử lý kết quả giám sát, đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân
 • Điều 30. Xử lý vi phạm về giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số 01 “Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện chương trình” ban hành kèm theo Thông tư số 59/2017/TT ...
 • Mẫu số 02 “Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư” ban hành kèm theo Thông tư số 59/2017/TT-BCA ...
 • Phụ biểu 01: Tình hình thực hiện dự án
 • Phụ biểu 02: Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của chủ đầu tư (kèm theo báo cáo giám sát 6 tháng ...
 • Phụ biểu 03: Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án do mình quản lý (kèm theo báo cáo ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 59/2017/TT-BCA để xử lý: