Thông tư 61/2007/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 61/2007/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 61/2007/TT-BTC hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Bộ Tài Chính ban hành Số hiệu: 61/2007/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 14/06/2007 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 61/2007/TT-BTC hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Bộ Tài Chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP ...
 • A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • I.  Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • II. Nguyên tắc xử lý vi phạm pháp luật về thuế
 • III. Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ
 • IV. Thời hiệu xử phạt, cách tính thời hạn, thời hiệu xử phạt và thời hạn được coi là chưa bị xử phạt ...
 • V. Các hình thức xử phạt, mức phạt; các biện pháp khắc phục hậu quả
 • B. XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ ĐỐI VỚI  NGƯỜI NỘP THUẾ
 • I. Xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế
 • II. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế
 • III. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được ...
 • IV. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế
 • V. Hoá đơn, chứng từ mua, bán, sử dụng trong các trường hợp dưới đây được coi là không hợp pháp
 • C. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ  ĐỐI VỚI CƠ QUAN  QUẢN LÝ THUẾ, CÔNG CHỨC THUẾ
 • I. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với cơ quan quản lý thuế
 • II. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với công chức thuế
 • D. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG,  TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
 • I. Xử lý vi phạm đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, người bảo lãnh nộp tiền thuế
 • II. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với tổ chức, cá nhân có liên quan
 • Đ. THẨM QUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
 • I. Công chức thuế đang thi hành công vụ có quyền
 • II. Trạm trưởng Trạm Thuế, Đội trưởng Đội Thuế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có quyền
 • III. Chi cục trưởng Chi cục Thuế, trong phạm vi địa bàn quản lý của mình, có quyền
 • IV. Cục trưởng Cục Thuế, trong phạm vi địa bàn quản lý của mình, có quyền
 • V. Thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • VI. Ủy quyền, phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
 • E. THỦ TỤC XỬ PHẠT VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ  PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ
 • I. Đình chỉ hành vi vi phạm
 • II. Thủ tục xử phạt đơn giản
 • III. Lập biên bản vi phạm pháp luật về thuế
 • IV. Thời hạn ra quyết định xử phạt
 • V. Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
 • VI. Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
 • VII. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • VIII. Quyết định buộc khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật ...
 • IX. Chuyển quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, quyết định khắc phục hậu quả để thi hành
 • X. Chuyển hồ sơ của đối tượng vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm ...
 • XI. Trả lại hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của Luật quản lý thuế
 • XII. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 • XIII. Miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế và thẩm quyền miễn xử phạt
 • XIV. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • XV. Mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm pháp luật về thuế
 • G. HIỆU LỰC THI HÀNH
 • I. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 41/2004 ...
 • II. Việc xử lý đối với hành vi vi phạm về thuế đã xảy ra trước ngày Nghị định số 98/2007/NĐ-CP có hiệu ...
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 61/2007/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 61/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 61/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 61/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 61/2007/TT-BTC

Đang cập nhật