Quyết định 25/QĐ-TANDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 25/QĐ-TANDTC

Tiêu đề: Quyết định 25/QĐ-TANDTC năm 2017 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại tại Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 25/QĐ-TANDTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Thúy Hiền Ngày ban hành: 09/03/2017 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Tương trợ tư pháp

Mục lục Quyết định 25/QĐ-TANDTC năm 2017 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại tại Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC LA HAY NĂM 1965 VỀ TỐNG ĐẠT RA NƯỚC NGOÀI GIẤY TỜ TƯ ...
 • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao và ...
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC LA HAY NĂM 1965 VỀ TỐNG ĐẠT RA NƯỚC NGOÀI GIẤY TỜ TƯ PHÁP VÀ NGOÀI TƯ PHÁP ...
 • I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
 • 1. Mục tiêu
 • 2. Yêu cầu
 • II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
 • 1. Công tác tham mưu cho Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám ...
 • 2. Tổ chức thực hiện Công ước
 • 3. Rà soát, đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Công ước
 • 4. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, nâng cao nhận thức về Công ước
 • 5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Công ước
 • 6. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế pháp luật về tương trợ tư pháp, tống đạt giấy tờ trong lĩnh ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Vụ Hợp tác quốc tế
 • 2. Các đơn vị trực thuộc của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh
 • 3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 25/QĐ-TANDTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 25/QĐ-TANDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 25/QĐ-TANDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 25/QĐ-TANDTC

Đang cập nhật