Thông tư 48/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 48/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ Tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 48/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 15/05/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ Tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ...
 • Điều 3. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 4. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 5. Nội dung chi cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 6. Mức chi cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 7. Lập dự toán, sử dụng và quyết toán chi phí đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 8. Quản lý, sử dụng khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
 • Điều 9. Nộp tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất
 • Chương III CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KHÁC
 • Điều 10. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá tài sản
 • Điều 11. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá tài sản
 • Điều 12. Nội dung chi và mức chi cho hoạt động đấu giá tài sản
 • Điều 13. Lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí
 • Điều 14. Quản lý khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá tài sản
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 48/2017/TT-BTC để xử lý: