Thông tư 344/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 344/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 344/2016/TT-BTC quy định quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 344/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 30/12/2016 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 344/2016/TT-BTC quy định quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC CỦA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Phạm vi thu, chi ngân sách xã
 • Điều 4. Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách xã
 • Điều 5. Nguyên tắc cân đối ngân sách xã
 • Điều 6. Nguyên tắc quản lý ngân sách xã
 • Điều 7. Nguyên tắc quản lý kinh phí ngân sách của cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngân sách cấp trên ủy ...
 • Điều 8. Hoạt động tài chính khác của xã
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH XÃ
 • Điều 9. Nguồn thu của ngân sách xã
 • Điều 10. Nhiệm vụ chi của ngân sách xã
 • Mục 2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ
 • Điều 11. Lập dự toán ngân sách xã
 • Điều 12. Chấp hành dự toán ngân sách xã
 • Điều 13. Kế toán và quyết toán ngân sách xã
 • Điều 14. Kiểm tra, giám sát, công khai hoạt động ngân sách xã
 • Mục 3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC CỦA XÃ
 • Điều 15. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của xã
 • Điều 16. Tài chính các hoạt động sự nghiệp của xã
 • Điều 17. Các hoạt động tài chính của thôn, bản
 • Điều 18. Các hoạt động tài chính khác của xã
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 20. Bộ phận tài chính, kế toán xã và trách nhiệm của bộ phận tài chính, kế toán xã
 • Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • DANH MỤC MẪU BIỂU
 • Mẫu biểu số 01 BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM...
 • Mẫu biểu số 02 TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM....
 • Mẫu biểu số 03 TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM ..........
 • Mẫu biểu số 04 DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN(1) NĂM...
 • Mẫu biểu số 05 BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM...
 • Mẫu biểu số 06 PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM...
 • Mẫu biểu số 07 BIỂU CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM...
 • Mẫu biểu số 08 TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM...
 • Mẫu biểu số 09 TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM...
 • Mẫu biểu số 10 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ THEO MỤC LỤC NSNN NĂM...
 • Mẫu biểu số 11 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO MỤC LỤC NSNN NĂM...
 • Mẫu biểu số 12 QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN(1) NĂM...
 • Mẫu biểu số 13 BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM...
 • Mẫu biểu số 14 BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHI
 • Mẫu biểu số 15 BẢNG KÊ CHI NGÂN SÁCH
 • Mẫu biểu số 16 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 344/2016/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 344/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 344/2016/TT-BTC

Đang cập nhật