Thông tư 15/2016/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2016/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 15/2016/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 15/2016/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Khánh Ngày ban hành: 30/06/2016 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 15/2016/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DO QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý đề tài
 • Điều 4. Tài trợ hoạt động hợp tác quốc tế trong đề tài
 • Điều 5. Chuyên gia đánh giá
 • Điều 6. Hội đồng khoa học
 • Chương II ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI
 • Điều 7. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài
 • Điều 8. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài
 • Điều 9. Yêu cầu về thời gian thực hiện và kết quả của đề tài
 • Điều 10. Phương thức, tiêu chí đánh giá xét chọn đề tài
 • Điều 11. Thẩm định, phê duyệt và công bố danh mục đề tài
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
 • Điều 12. Hợp đồng nghiên cứu khoa học
 • Điều 13. Báo cáo và đánh giá định kỳ
 • Điều 14. Điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm của đề tài
 • Điều 15. Điều chỉnh kinh phí thực hiện đề tài
 • Điều 16. Thay đổi tổ chức chủ trì đề tài
 • Điều 17. Thay đổi chủ nhiệm đề tài
 • Điều 18. Điều chỉnh nội dung của đề tài
 • Điều 19. Điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài
 • Điều 20. Điều chỉnh khác đối với đề tài
 • Điều 21. Trình tự, thủ tục điều chỉnh
 • Điều 22. Chấm dứt hợp đồng
 • Chương IV ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI
 • Điều 23. Báo cáo và hồ sơ đánh giá kết quả thực hiện đề tài
 • Điều 24. Đánh giá kết quả thực hiện đề tài
 • Điều 25. Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài
 • Điều 26. Công nhận kết quả thực hiện đề tài
 • Điều 27. Quản lý tài sản hình thành của đề tài
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Điều 28. Trách nhiệm của Quỹ
 • Điều 29. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì đề tài
 • Điều 30. Trách nhiệm của chủ nhiệm và thành viên tham gia đề tài
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu NCUD01 ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
 • Mẫu NCUD02 THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
 • Mẫu NCUD03 LÝ LỊCH KHOA HỌC
 • Mẫu NCUD04 HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 • Mẫu NCUD05 BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
 • Mẫu NCUD05 BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐỀ TÀI NCUD NĂM 201...
 • Mẫu NCUD06 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
 • Mẫu NCUD06 BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐỀ TÀI NCUD NĂM.…
 • Mẫu NCUD07 ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2016/TT-BKHCN để xử lý: